Jump to content

ⵜⴰⵙⵓⵙⴼⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⵓⵙⴼⵉ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 6724 (2014)[1]
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 1390 (2014)[2]
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵏ UTC±00:00UTC+01:00
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ 83526
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ 6546064
Map
30.449, -7.9002

ⵜⴰⵙⵓⵙⴼⵉ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Tassousfi) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 6724 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ 1390 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2964/2014[3].

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ
ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⴰⵡⵍⵓⵣ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⵉⴳⵔⴷⴰⵏ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵉⵖⵔⵎ
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ
ⵙⵉⴷⵉ ⴷⵃⵎⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵙ · ⴰⴼⵔⵉⵊⴰ · ⵜⵉⵢⵢⵓⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ · ⴰⵢⵜ ⵎⵅⵍⵓⴼ · ⵜⴰⵎⴰⵍⵓⴽⵜ · ⵉⵎⵓⵍⴰⵙ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵔⵊⴰ · ⵜⴰⵣⵎⵎⵓⵔⵜ · ⴱⵓⵡⵏⵏⵔⴰⵔ · ⵎⵛⵔⴰⵄ ⵍⵄⵉⵏ · ⵜⴰⴷⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴷⴰⵍⵏ · ⴰⵚⴰⴷⵚ · ⵜⴰⵎⴰⴷⵍⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ · ⵍⵎⵀⴰⴷⵉ · ⵍⵅⵏⴰⵏⵉⴼ · ⵍⴳⴼⵉⴼⴰⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵎⵕⵓ · ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵍⴰⵍ· ⵉⵎⵍⵎⴰⵢⵙ · ⵜⴰⵍⵎⴰⴽⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵓⴷⵉⵢⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⵍⵃⵎⵔⵉ · ⵉⵙⵙⵏ · ⴷⴷⵉⵔ · ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵍⴳⵍⴰⵍⵛⴰ · ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵟⵟⴰⵀⵕ · ⵉⴷⴰⵡⵎⵓⵎⵏ · ⵍⵎⵏⵉⵣⵍⴰ · ⵓⵏⴰⵢⵏ · ⵜⴰⴼⵉⵏⴳⵯⵍⵜ · ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵄⵣⵉⵣ · ⵜⴰⵍⴳⵓⵊⵓⵏⵜ · ⵜⵉⴳⵓⴳⴰ · ⵍⴼⵉⴹ · ⵜⵓⵖⵎⵔⵜ· ⵉⴷⴰ ⵡⴳⵎⵎⴰⴹ · ⴰⵔⴰⵣⴰⵏ · ⵍⵎⵀⴰⵔⴰ · ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵍⵎⵏⴰⴱⵀⴰ · ⵜⵉⵏⵣⵔⵜ · ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ · ⵉⴳⵍⵉ · ⵉⴷⴰ ⵡⴳⵉⵍⴰⵍ · ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵓ ⵙⵄⵉⴷ · ⵉⵡⵣⵉⵡⵏ · ⵜⵉⵙⵔⴰⵙ · ⵉⴳⵉⴷⵉ · ⴰⵢⵜ ⵜⴼⵏⵓⵜ · ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ · ⵜⴰⵡⵢⵢⴰⵍⵜ · ⴰⵙⴽⴰⵡⵏ · ⵣⴰⴳⵎⵓⵣⵏ · ⴰⵙⴰⴽⵯⵉ · ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ· ⴰⵥⵕⴰⵕ · ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ · ⴰⵙⴰⵢⵙ · ⵜⴰⵙⵓⵙⴼⵉ · ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵙ · ⴰⴹⴰⵕ· ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⵔⵜ · ⵜⴰⵜⵜⴰⵡⵜ · ⴰⵎⴰⵍⵓ · ⵜⵉⵏⴷⵉⵏ · ⵉⵎⴰⵡⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵄⵍ · ⵡⵍⵇⵇⴰⴹⵉ · ⵜⵉⵙⴼⴰⵏ · ⵏⵏⵃⵉⵜ · ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ · ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵉⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵥⴰⵍ · ⵜⴰⴱⵢⴰ · ⵜⵓⴼⵍⵄⵣⵣⵜ
ⵜⵉⵥⴰⵢⵕⵉⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ
ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ:
2965/2015
  1. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html
  2. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html
  3. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html