Jump to content

ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ
ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map

ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⵜⴰⴳⵓⴳ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ 43 ⴽⵎ, ⵙⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 20 ⵜⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵓⵥⴽⴽⴰ. ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.ⵉⵣⴷⴰⴼ ⴳⵉⵙ 7 605 ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ . ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ 15%, ⴷ 76% ⴳ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]