Jump to content

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1958
ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ
ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵖⵓⵔⵙ 4 ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ
ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵎⴰⵔⴰ
ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵕⵚⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵍⵢⵓⵍⵓⵊⵉ
ⴰⵙⵏⴼ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Mohamed Handaine, ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: محمد حنداين) ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵕⵚⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1958 ⴳ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1995 ⴳ ⵙⴰⵏⵜ-ⵕⵓⵎ, ⴷⵓⵍⵓⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⴰⵙⵎⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ 2002, ⴰⵙⵎⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⴰⵕⵚⵍⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⴽⵉⴱⵉⴽ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ 2006, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⴰⵕⵚⵍⵉ ⴰⴼⵔⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⴽⴰⴱ ⵜⴰⵡⵏ, ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 2017, ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ICCA ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ 2010.[1][2]

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ ⵉⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2000 ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵉⵏ.[1][2]

ⵜⴰⵡⵊⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ ⵉⵜⴰⵀⵍ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ.[2]

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ[2][ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 2009 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ COP15 ⴳ ⴽⵓⴱⵏⵀⴰⴳⵏ.
 • 2011 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ COP17 ⴳ ⴷⵓⵔⴱⴰⵏ
 • 2015 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ COP21 ⴱⴰⵔⵉⵙ
 • 2016 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ COP22 ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
 • 2016 ⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉⵕⵚⵍⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ.
 • 2017 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ COP23 ⴱⵓⵏⵏ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ[2][ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 2010 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ COP 10 ⴳ ⵏⴰⴳⵓⵢⴰ.
 • 2010 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ICCAs ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵛⵉⵔⴰⴽⴰⵡⴰ, ⵊⴰⴱⵓⵏ.
 • 2011 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ 8 ⵏ ⴰⵢⵛⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
 • 2011 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵙⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵊⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ, ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ, ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ 2011.
 • 2011 ⴰⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. .
 • 2012 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⴷⵓⴱⴰⵢ : ⵜⴰⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ CDB ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴹⵓⴼⵏ.
 • 2016 ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ COP13 ⴳ ⴽⴰⵏⴽⵓⵏ, ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ[1][2][ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 1993 - ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ, ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ: L'Afrique du nord, études sur l'histoire et la culture).
 • 2002- ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ: L'intoductions de l'Amazigh dans le système éducatif marocain).
 • 2005 - ⵉⵍⴰⵍⵍⵏ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ: Ilallene, histoire d'une tribu autochtone).
 • 2006- ⵍⵎⵅⵣⵏ ⴷ ⵙⵓⵙ (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ: Le Makhzen et le Souss).
 • 2008 - ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ: ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ-ⵜⴰⵜⴰⵔⴳⵉⵜ (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ: Tamedoult : histoire d'un carrefour de la civilisation maroco-touarègue).
 • 2009 - ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴽⵙⵜ (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ: Anti-Atlas, Histoire et société de l'Adrar N Lkst).
 • 2011 - ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴳ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵏⵏ (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ: les prénoms amazighs d’après des sources historiques)

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. 1.0 1.1 1.2 https://www.amazighnews.net/Livres/Mohamed-Handaine.html
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 https://www.linkedin.com/in/handaine-mohamed-650b5b36/overlay/1543330038772/single-media-viewer/?profileId=ACoAAAelRtwBjg8qorUGEQ8oWjqnWLCfInSQe6s