Jump to content

ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية; ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: la fédération nationale des associations amazighes (FNAA)) ⴷ ⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴻⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2013 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.[1]

ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏⵙ, ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎ:[1]

  • ⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
  • ⴰⵙⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⴰ
  • ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵜⵉⵜ
  • ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴷⵎⵎⵇⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⴷⵜ
  • ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]