Jump to content

ⵊⵓⵏⵉⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ

ⵊⵓⵏⵉⴼ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Genève) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⵟⵓⵏ ⵊⵓⵏⵉⴼ. ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ 109.206 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ..ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]