Jump to content

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ
ⵉⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ
ⵉⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵙⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵓⴽⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ[1] ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴷⵓⵍⵜ[2][3] ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ, (ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ: [ⵜⴰⵎⴷⵓⵍⵜ ⵡⵡⴰⵇⵇⴰ] ⵏⵖ [ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵡⵡⴰⵇⵇⴰ]) ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵖⵓⴱⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵖⵉⴼⵙ ⵙ 13 ⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ. ⵉⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴽⴰⵔⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵍⴱⴽⵔⵉ, ⵍⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉⵉⵣⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵣⵣⴰⵏ) ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴷⴷⵔ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜ ⵉⵅⵍⴰ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ.[1]

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ "ⵜⴰⵎⴷⵓⵍⵜ" ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ "ⴽⵉⵜⴰⴱ ⴰⵍ ⴰⵙⵎⴰ" ⵏ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵏⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1146 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵏⵔⵜ ⵎⴰⵙ "ⵜⴰⵎⴷⵓⵍⵜ" ⵜⴳⴰ "ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵔⴳⴰⵣ".

ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵎⵓⵙⵏ, ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⴷⵔⵉⵙ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴰⵖⵎⴰⵜ, ⵏⵏⴼⵉⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵥⵎⵓⴹⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵜⵇⵇⴱⵓⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⴷⵔⵉⵙ (ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⴷⵔⵉⵙ) ⵉⵙ ⴽⴰ ⵢⵓⵍⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵓⵍⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜⵡⵓⵔⵖ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ. ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 9, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⴳ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵏ.

ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵓⵔ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵖⵓⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ. ⴰⵢⴰ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ: ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⵔⵉⵙ (ⵉⴷⵔⵉⵙⵉⵢⵏ), ⵢⵉⵍⵉ ⵎ'ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ.

ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ, ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ (ⴰⴷⵍⵉⵙ), ⵢⵓⴼⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⵔⵉⵙ ⴷ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵚⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷⴰ ⴳ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴳⴰⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵇⵇⴰ. ⴰⵛⴽⵓ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵉ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ, ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵎⵓⵙⵏⵓⴷⴰⵖⵓⵙⵜ.[1]

ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵉⵣⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵉⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏⵓⵜⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵜⴰⴷⴷⵊ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ. ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳⵉⵙ ⴰⵏⴰⵙ, ⵣⵣⵏⴳ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵎ. ⵜⴰⵍⵄⴷⴷⴰⴷⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵣ (ⵏⵖ ⴰⵎⵣⵖⵓⵣ) ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ, ⴰⵔ ⴷ ⵙⴳⵉⵙ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ. ⵉⵎⵖⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵓⵎⵥⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⴷⴷⴰⴷⵏⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴳⵉⵍⵉⵣⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⵡⴷⴰⴷⵏ.

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ, ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵢ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵖⵓⵣ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵣⵓⵏ ⵍⴱⴽⵔⵉⵍⵡⴰⵟⵡⴰⵟ, ⴼⴽⴰⵏ ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ.[1]

ⴹⴰⵕ ⵙⵙⴽⴽⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ, ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴹⴰⵕ ⵙⵙⴽⴽⴰ. ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ ⴷⴰ ⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ "ⵍⵔⵉⴰⴹ" ⵏⵖ "ⵍⵇⵕⴰⵕⵉⵜ". ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴰⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰ ⵅⴼ ⴷⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷ ⴱⵓⵜⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵙ.[1] [4]

ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵛⵏⴰⵡⵉⵍ ⵏⵖⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ

ⵙⴳ ⵉⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ ⵙⵓⵍ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ ⵉⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎ'ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ ⵓⴷⴰⵢ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵚⴰⵎⵡⵉⵍ ⵛⵏⴰⵡⵉⵍ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵛⵏⴰⵡⵉⵍ, ⵢⵉⵍⵉ ⵎ'ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ. ⴰⴳⵔⵔⴰⵎ ⴳⵉⵙ ⵍⵇⴱⴱⵜ ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰⵏ ⵙ ⵓⵥⵕⵓ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⴳ ⵜⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ 6 ⵉⵎⵉⵜⵔⵓⵜⵏ. ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ⵍⵎⵄⵕⵓⴼ ⴳ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ ⵣⵓⵏ ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ.[5]

ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ

ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⵔⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵢ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ, ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵅⵏⴷⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⵙⴰⵡⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵉⵡⴷⴷⵊⴰⵏ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⴰⴷ ⵉⵔⴷⵍ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ:[5] [6]

ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵓⵍⵜ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉⵄⴷⵍⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⵔ ⵉⵖⵛⵛⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵀⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ ⴰⴳⵔⵔⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ[7], ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ ⴷⴰⵔⵙ 7 ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵙⵙⵍⴽⴰⵡⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏⵜ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ, ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⴽⴽⵔⵣ ⴳ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴳⵢⵢⴰⴽ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵜⴼⴽⴰⵢⴰⵙ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵉ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ (ⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏⵙ), ⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⵜⵜ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵙⵙⵍⴽⵓⵏ ⵜⵜ, ⵜⴰⴹⵓ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵙ, ⵜⴼⴽ ⴰⵙⵏⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⵎⵎⵉⵙ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵢⴰⴹⵏ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵙ ⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⴰⵔ ⵜⵉⵙ 7 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵜⴳⴰⵙ ⴷ ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵜ ⴽⴽⵙⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ. ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵏⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵉⵣⵣⴼ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵢⴰⴼⵏⵏ ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⵓⵎ ⵉⵍⵎⴰ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⵔⵉⵎ ⵉⵙ ⴳⵉⵖ ⵍⴽⵍⴱ. ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵜⵔⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⵉⵙ, ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵍⴽⵍⴱ ⵓ ⵍⴽⵍⴱ ⴰⵢⴳⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ.
ⴰⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵔⵓⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ ⵜⴰⴽⴰⵜ.
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵉⵙ ⵉⴳⴳⵓⵍⵍ ⵜⴰⴳⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵄⵢⵢⴰⵍ ⴰⵃⵃⵕⴰⵎ.
ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵉ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵕⵜⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵔ ⵜ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵙⵏⵏ.
ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵇⵇ ⵍⴱⴰⴹⵍ ⵖⵍⵉⵏ ⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ.
ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵚⵃⴰ ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⴼⴼⵓⵖ.
ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰ ⵎⵓ ⵙⵏⴰⵍ
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵉⵍⴽⵎⵏⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ, ⵢⴰⴼ ⵜ ⵏⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵙⵉⴱⵄ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⴱⴰ, ⵉⵙⴽⵔⴰⵙ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⵉ ⵜⵡⴰⵢⵢⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ: ⵉⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵛⵛⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⵜⴰⴳⴳⵯ ⴷ ⵜⵡⴰⵢⵢⴰ, ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵛⵛⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵎⵔ ⵢⴰⵏ ⵍⵅⵍⵇ.
ⵜⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴷⵓⵍⵜ ⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ
ⵉⴳⵏ ⵜⴰⴽⵙⴰⵔⵜ ⵎⵍⴰ ⴷ ⵍⵖⵢⴰⵕ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⵏⵚⴰⴳ ⵉⵍⴽⵎ ⴷ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏⴽⵔ ⴰ ⴰⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⵛⵛⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵓⵏ.
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⵖⵕⴹ ⵏⵏⴽ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵜⵏ ⴽⵎⵎⵍⴰⵖ.
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴷⴰⵖ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵉⴳⴳⴰⵍⵍⴰⵙ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⴳⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵄⵢⵢⴰⵍ ⴰⵃⵃⵕⴰⵎ.
ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵉ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵕⴹⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⵎⵔ ⵉⵖ ⵙⵙⵏⵖ.
ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵇⵇ, ⵍⴱⴰⴹⵍ ⵖⵍⵉⵏ ⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵖ.
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵢⴰⵍⵙ ⵓⵎⵏⵚⴰⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⴳ ⵏⵏ ⵍⵄⵍⴰⵎ ⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⴽ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ.
ⵏⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵚⵃⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵎⵓⵜ.
ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵍ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰ ⵉⵜⵜⵎⴰⵟⴰⵍ
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵣⴰⵢⴷ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵡⴰⴹⴰⵏ ⵀⴰⵢⵢⵉ ⵍⴽⵎⵅ ⴽⵯⵏ ⵉⵏⵏ.
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴰⵖ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵙⴽⵔⴰⵜⴰⵖ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ. ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵍⵃⴷⴷ ⵍⴽⵎⵖ ⴽⵯⵏ ⵉⵏⵏ. ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵙ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵉⵃⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵍⴰⵊⴷⵉⴷ ⵉⵡⴰ ⵜⵜⵃⴷⴷⴰⴷⴰⵜ.
ⵉⴷⴱⴱⴰⵖⵏ ⵏ ⵍⴰⵊⴷⵉⴷ ⵉⵡⴰ ⵜⵜⵚⵎⵎⴰⵕⴰⵜ.
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⵙ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ ⴳ ⵓⵃⵡⴰⵛ, ⴰⴽⵣⵏⵜ ⵙⵉⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ, ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵢⴰⵜ ⴳⵉⵜⵙⵏⵜ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴰ ⴱⴰⴱⴰ.
ⴰⴹⵓ ⵏ ⵍⵍⵊⵓⵎⴰⵜ ⴰⵢⴰⴷ.
ⵉⵢⵢⵙⴰⵏ ⵎⵃⴰⴷⴰⵏ.
ⴰⵖ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ.
ⴽⵛⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴽⵉⵏ.
ⴰ ⵀⴰⵏⵏ ⵉⵖⵥⴰⵏ ⵓⵎⴰⵀⴰⵍ.
ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵏⵏⵉⵖ.
ⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⴽⵯⵥⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴹ, ⵓⵛⵛⵏ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵄⵎⵎⵕ
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ:

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰ ⵀⴰⵜ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⵉⵚⵃⴰ ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⴼⴼⵓⵖ.
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⴼⴼⵓⴷ ⵍⵃⴰⵍ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⵢⴰⵜ.
ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⵍ, ⴰⵔⴷⴰⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⵔⵉⵙ, ⴷ ⵓⵔⴷⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⵏ. ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵔⴷⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⴷⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵟⴰⵢⵜ ⵕⵅⴰ.

ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵏⴷⴰⵢⵏ, ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ, ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ-ⵜⴰⵜⴰⵔⴳⵉⵜ, ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏ: ⴰⵔⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵃⴳⴳⵯⴰⵜⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⵉⵣⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 14 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵅⴼ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵔⴷⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵃⴳⴳⵯⴰⵜ ⴷ ⵜⴳⵉⵣⵓⵍⵜ. ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 14 ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⴳ ⵙⵓⵙ.

ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⵍ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ[8] ⵙ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴷⴰⵡⵓⴷ ⵓ ⴱⵕⵉⴽ

ⴰⵅⵅⵓ ⴰ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵡⵡⴰⵇⵇⴰ ⵏⵏⴰⵏⴰⵖ
ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵎⵙⴽⵉⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵍⵎⴰⵍ
ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵙ ⴰⵎ ⴷⵓⵏ ⵜⴰⵎⵜ ⵜⵄⵢⵢⴰⵍⵉⵏ
ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵓⵃⴳⵉⵕ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰ ⵉⵔⴰⵔ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵢⴰⵏ
ⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵍⵊⴷⵉⴷ ⵉⵄⵍⴰⵏ ⴰⵅ ⴰⴽⴽʷ ⵍⵍⴰⵏ
ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴱⵉⵟⵟⵓⴱ ⵉⵎⵎⵉⵎⵏ ⵓⵍⴰ ⵕⵕⵎⵎⴰⵏ
ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴱⵓⵙⴽⵔⵉ ⵎⵎⵉⵎⵏ ⵔⵡⴰⵏⵙ ⵙⵙⴽⴽⴰⵕ
ⴱⵓⴼⴳⴳⵓⵙ ⴷ ⵍⵊⵉⵀⵍ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⵎⵉⵎⵏ
ⵛⵔⴽⵏ ⵜⵉⴹⴼⵉ ⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵍⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ
ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴰ ⴱⵍⴰ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⴽⴽⴰ
ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵎⵏ ⵍⵍⵉⵅ ⵜⵍⴰⴼ ⵡⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⴽⵉⵅ ⵜⵕⵓⵃ
ⴰ ⵍⵍⴰⵀ ⴰ ⵎⵔⵉⵎ ⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵡⵉⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵅ
ⴽⴽⵙⵏⴰⵙ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ ⵜⵉⵔⵎⵜ
ⴱⴰⴱⴰ ⵃⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵃⵏⵏⴰ
ⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍ ⴰ ⵉⵎⵎⵉ ⴰⴷ ⵉⵢⵢ ⵔⵓⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ ⵜⴰⴽⴰⵜ
ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵃ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ
ⵏⴽⵔⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⴱⴰⴱⴰ ⴰⵙⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵓⵏ
ⴰ ⵍⵍⴰⵀ ⵓⴽⴱⴰⵕ ⴰ ⵎⵔⵉⵎ ⴰ ⵉⵍⵍⵉ
ⵉⵙ ⵏⴳⴰ ⴰⵢⵢⴷⵉ ⴰⴷ ⵛⵜⵜⴰⵖ ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ
ⴰⵢⵢⴷⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵓⵢⵢⴷⵉ ⴰ ⴱⴰⴱⴰ ⴰⵢⴳⴰ


ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ
ⴷ ⵉⴳⴳʷⵓⵍⵍⴰ ⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵎⵙⴽⵉⵏ
ⵙ ⵍⵃⵃⵕⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵍⴼ ⵏ ⵓⵄⵢⵢⴰⵍ ⵢⴰⵎⵉⵏ
ⴰⵔ ⴷ ⴳⵅ ⵡⴰⵛⵛ ⵉ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ ⴰ ⵜⵏⵜ ⵅⵍⵓⵖ
ⵉⴳⴳʷⵓⵍⵍⴰⵙ ⵓⵔ ⵉ ⵜⵜⴰⴽⵉ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰ ⵖⴰⵔ ⴰⵔⵉⴳ ⵙⵙⵏⵅ
ⵉⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵇⵇⴱⴰⵍ ⵍⴱⴰⵟⵍ ⵖⵍⵉⵏ ⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵅ


ⵏⴽⵔ ⴰ ⴱⴰⴱⴰ ⴰⵡⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵙⵉ ⵏⵏⵓⵏ
ⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⴰ ⵢⵅⴰⵚⵎ ⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⴽ
ⵢⴰⵙⵉ ⵍⴽⵙⵓⵜ ⵏⵙ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⵉⵚⵃⴰ ⵉⵙ ⵜⵉⵏⵏ ⵍⴽⵎⵏ
ⵢⴰⴼⵜⵏⵉⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵉⴳⵔⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ
ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵉⴽ (ⵉ ⴽⵢⵢⵉⵏ) ⵉⴱⵉⴷⴷ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ
ⴰⴳⴳⵉⵏⵏ ⴰ ⴷⴷⴰ ⵎⵙⵄⵓⴷⴰ ⵉⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⵎⵏⵙⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⴳⵔⵓ ⴽⵔⴰ ⵓⵔⵜⴰ ⴰⵡⴽⴽ ⵉⵛⵛⵉ


ⵎⵎⵏⵙⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰ ⴱⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⵅⵍⵇ
ⵉⵙⴳⵓⵏ ⵖⵉⴷⴷ ⵜⴰⴽⵛⵛⴰⵔⵜ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵍⵖⵢⴰⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ
ⴰⵎⵊⵊⵓⵟ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉ ⵓ ⵕⵕⵅⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰ


ⵢⴰⴽⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵉⵏⵏⴰⵢⴰⵙ
ⵏⴽⵔⴷ ⴰ ⵢⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⴱ ⴰ ⵜⵛⵛⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⴽ


ⵓⵍⵍⴰⵀ ⵓⵔ ⵉⵢⵢⵉ ⵜⵜⴽⴽⴰ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⵔ ⴽⵉⵅ ⵙⵙⵏⵅ
ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵢⵓⵇⵇⴱⴰⵍ ⵍⴱⴰⵟⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵅ


ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵔ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵍⴽⵎⵅⴽⵏⵉⵏⵏ
ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵉⵅ ⵜⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ
ⵏⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵚⵃⴰⴱ ⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵎⵓⵜ
ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵍ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰ ⵢⵟⵟⵎⴰⵟⴰⵍ


ⵣⴰⵢⴷ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵏⵛⴰⵄⵍⵍⴰⵀ ⵀⴰⵢⵢⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴽⵉⵏⵏ ⵍⴽⵎⵅ
ⵉⴳⴳⵓⵜⴰⵃ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵙⴽⵔⴰⵜⴰⵃ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ
ⴰⵢⵚⵃⴰⵏ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⴷⴷ ⵍⴽⵎⵅⴽⵏⵉⵏⵏ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵉⵙⵎⵓⵏⴷ ⵍⵃⵔⴽⴰⵜ
ⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⵓⵏⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵢⴰⵏ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵉⵏⵏⴰⵢⴰⵙⵏ
ⵉⵃⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵍⵊⴷⵉⴷ ⴰⵢⵡⴰ ⵜⵜⵚⵎⵎⴰⵕⴰⵜ
ⵔⴰⵔⴰⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰ ⵎⵓ ⵉⴷⴷⴰ ⵍⵃⴰⴼⵔ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ
ⵍⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴷⵉⴷ ⴰⵢⵡⴰ ⴰⵔⴰⵢⴰⵜ ⵄⵎⵎⴰⵕⴰⵜ
ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴱⵓⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴷⵉⴷ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵉ ⵚⵚⴰⵍⵉⵃⵉⵏ
ⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⴽⴽⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵔⴰⵏ
ⵓⵜⵏ ⵉⵅⵟⵟⴰⵟⵏ ⵏ ⵍⵊⴷⵉⴷ ⵍⵅⴰⵟⵟ
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵎⵏⵚⴰⴳ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵉⵕⵎⴰⵢ
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵓ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ ⴰⵔⵉⴳ ⵜⵉⵏⵏ ⵍⴽⵎⵅ
ⵉⵅⵉⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵉⴱⴰⵡⵏ ⴰⵢⵢ ⵇⵇⴰⵕⵏ ⵏⵉⵜ
ⴰⴽʷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏⵏⴰⵏⴰⵙ
ⵎⴰⵎⵎⴰⵙ ⴽⵎⵎⵉⵏ ⴽⴰ ⵏⵜⵜⴷⴼⴼⴰⵔ ⴰⵢⵜⵏ ⵅⵍⵓⵖ
ⴳⵔ ⵉⵔⴰⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵛⵡⵡⴰⴹ ⵉⵃⵎⴰ ⴼⵍⵍⴰⵅ ⵍⵃⴰⵍ


ⵎⵔⵉⵎ ⴰⴷⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵜⵏⵏⴰⵢⴰⵙ
ⴰ ⴱⴰⴱⴰ ⴽⴹⵉⵅ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏ ⵍⵍⵊⵓⵎⴰⵜ ⵏ ⵉⵢⵢⵙⴰⵏ
ⵅⵡⵢⴰⵜ ⴰ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵜⵔⴰ ⴰ ⵜⴳ ⴰⴽⵕⴽⵓⵕ
ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴽⴽⴰ ⵉⵖʷⵉⵜⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵙ
ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⵜⵏⵜ ⵅⵍⵓⵏ
ⵢⴰⵙⵉⴷ ⵍⵎⵔⵡⴰⴽ ⵏⵏⴰⵏⴰⵙ ⵍⵎⵉⵄⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ
ⵉⴹⵎⵄⵓ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴼⴽⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏⵙ


ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵓⴷⴷⵏ ⵙ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵎⵄⵉⵜ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⴷⴷⵏⵏ
ⵉⴳⵉⵏ ⴰⴷⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵍⴰⴷⴰⵏ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵖⵓⵢⵢⵉⵜ
ⵍⴱⴰⵕⵓⴹ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⴳⵉⴳ, ⵕⵕⵚⴰⵚ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵕⵛⵛⴰⵛ
ⵉⵏⴰⵖⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵖⵏ ⴰⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⵉⵖ ⵉ ⵢⴰⵏ
ⵉⵎⵓⴳⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵓⵔ ⵄⴼⵉⵏ ⵉⴱⴰⵏ
ⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⵙⴳⵍⵍⴱ ⵍⵃⴰⴼⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ ⵜⴰⵇⵇⵎⵎⵓⵜ
ⵏⴳⵔ ⵜⴰⴽⴽⵥⵉⵏ ⵏ ⴹⵢⵢⴹ ⵓⵛⵛⵏ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵄⵎⵎⵕⵏ
ⴰ ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵃⵓⴷⴷⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵜⵎⵎⴰⵏ
ⴰⴷ ⴰⴽ ⴰⵔⴰⵖ ⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⵛⵛⵏⴰⵡⵉ ⵅ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵖⵕⵇⵇ ⵔⴱⴱⵉ ⵜⴰⵏⴰⵡⵉⵏ

— ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴷⴰⵡⵓⴷ ⵓ ⴱⵕⵉⴽ

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵓⵎⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵜⴳⴰ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵛⵓ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.[5]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]