Jump to content

ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ
ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ (ⴰⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ)
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴼⴰⵔⵉⵏⵉ (ⵙⴳ 2022)
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 7418 (2014)[1]
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 1391 (2014)[2]
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵙⴽⵯⵜⴰⵏⵏ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵏ UTC±00:00UTC+01:00
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ 85525
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ 6546462
Map
N30°27′55″ W7°44′21"

ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Sidi Hssaine) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 4748 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ 1391 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2964/2014[3], ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ 125ⴽⵎ, ⴷ ⴼ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵙ 20ⴽⵍⵎ.

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵉⵏⴼⴰⵜ
  • ⵉⵎⵉⵏⵓⴳⵏⵉ
  • ⴷⴷⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
  • ⴰⴳⵯⴷⴰⵍ
 • ⵜⴰⵎⴷⴰ
 • ⵉⵖⵉⵔ
 • ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
 • ⵜⴰⵙⴳⴰ
 • ⴰⵢⵜ ⵕⵃⵓ
 • ⵉⴼⵔⵉ
 • ⵜⵉⵎⵕⵙⵉⵜ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ)
 • ⵉⵎⵖⵉⴹ
 • ⴰⴳⵯⵕⴹ
 • ⴰⴳⵯⵏⵉ
 • ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ
 • ⵎⵉⴳⴳⴰⵔⵏ
 • ⵜⴰⴼⵔⵏⵜ
 • ⵜⴰⵚⵔⵏⵜ
 • ⴳⵓⵏⵏⵉⵢⵏ
 • ⵉⴼⵔⴰⵏ
 • ⴰⵖⴳⵓⵎⵎⵉ
 • ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵏ
 • ⵉⵖⵕⵉ

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ
ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⴰⵡⵍⵓⵣ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⵉⴳⵔⴷⴰⵏ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵉⵖⵔⵎ
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ
ⵙⵉⴷⵉ ⴷⵃⵎⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵙ · ⴰⴼⵔⵉⵊⴰ · ⵜⵉⵢⵢⵓⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ · ⴰⵢⵜ ⵎⵅⵍⵓⴼ · ⵜⴰⵎⴰⵍⵓⴽⵜ · ⵉⵎⵓⵍⴰⵙ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵔⵊⴰ · ⵜⴰⵣⵎⵎⵓⵔⵜ · ⴱⵓⵡⵏⵏⵔⴰⵔ · ⵎⵛⵔⴰⵄ ⵍⵄⵉⵏ · ⵜⴰⴷⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴷⴰⵍⵏ · ⴰⵚⴰⴷⵚ · ⵜⴰⵎⴰⴷⵍⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ · ⵍⵎⵀⴰⴷⵉ · ⵍⵅⵏⴰⵏⵉⴼ · ⵍⴳⴼⵉⴼⴰⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵎⵕⵓ · ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵍⴰⵍ· ⵉⵎⵍⵎⴰⵢⵙ · ⵜⴰⵍⵎⴰⴽⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵓⴷⵉⵢⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⵍⵃⵎⵔⵉ · ⵉⵙⵙⵏ · ⴷⴷⵉⵔ · ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵍⴳⵍⴰⵍⵛⴰ · ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵟⵟⴰⵀⵕ · ⵉⴷⴰⵡⵎⵓⵎⵏ · ⵍⵎⵏⵉⵣⵍⴰ · ⵓⵏⴰⵢⵏ · ⵜⴰⴼⵉⵏⴳⵯⵍⵜ · ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵄⵣⵉⵣ · ⵜⴰⵍⴳⵓⵊⵓⵏⵜ · ⵜⵉⴳⵓⴳⴰ · ⵍⴼⵉⴹ · ⵜⵓⵖⵎⵔⵜ· ⵉⴷⴰ ⵡⴳⵎⵎⴰⴹ · ⴰⵔⴰⵣⴰⵏ · ⵍⵎⵀⴰⵔⴰ · ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵍⵎⵏⴰⴱⵀⴰ · ⵜⵉⵏⵣⵔⵜ · ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ · ⵉⴳⵍⵉ · ⵉⴷⴰ ⵡⴳⵉⵍⴰⵍ · ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵓ ⵙⵄⵉⴷ · ⵉⵡⵣⵉⵡⵏ · ⵜⵉⵙⵔⴰⵙ · ⵉⴳⵉⴷⵉ · ⴰⵢⵜ ⵜⴼⵏⵓⵜ · ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ · ⵜⴰⵡⵢⵢⴰⵍⵜ · ⴰⵙⴽⴰⵡⵏ · ⵣⴰⴳⵎⵓⵣⵏ · ⴰⵙⴰⴽⵯⵉ · ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ· ⴰⵥⵕⴰⵕ · ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ · ⴰⵙⴰⵢⵙ · ⵜⴰⵙⵓⵙⴼⵉ · ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵙ · ⴰⴹⴰⵕ· ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⵔⵜ · ⵜⴰⵜⵜⴰⵡⵜ · ⴰⵎⴰⵍⵓ · ⵜⵉⵏⴷⵉⵏ · ⵉⵎⴰⵡⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵄⵍ · ⵡⵍⵇⵇⴰⴹⵉ · ⵜⵉⵙⴼⴰⵏ · ⵏⵏⵃⵉⵜ · ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ · ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵉⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵥⴰⵍ · ⵜⴰⴱⵢⴰ · ⵜⵓⴼⵍⵄⵣⵣⵜ
ⵜⵉⵥⴰⵢⵕⵉⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ
ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ:
2965/2015
 1. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html
 2. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html
 3. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html