Jump to content

ⴷⵉⵙⵉ ⵙⵓⴱⵔ ⵀⵉⵔⵓ ⴳⵓⵔⵍⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵉⵙⵉ ⵙⵓⴱⵔ ⵀⵉⵔⵓ ⴳⵓⵔⵍⵣ
DC Super Hero Girls
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 5
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 112
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11-15 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵛⵉⵢⴰ ⴼⵓⵏⵜⴰⵏⴰ
ⵍⵉⵣⴰ ⵢⵉ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴱⵓⵍⴰ ⵀⵉⵢⴼⵍⵉⵢ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴼⴰⵡⵏ ⴷⵔⵉⵡ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵊⵉⵏⵏⵉⴼⵔ ⴽⵓⵢⵍ
ⵙⵉⵙⵉⵍⵉⵢⴰ ⴰⵔⴰⵏⵓⴼⵉⵛ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 1 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2015 -
27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴷⵉⵙⵉ ⵙⵓⴱⵔ ⵀⵉⵔⵓ ⴳⵓⵔⵍⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: DC Super Hero Girls) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵉ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ. ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴼ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏ ⴷⵉⵙⵉ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏⵜ, ⵉⴼⵓⵖ ⵖ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2015.

ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵊⵉⵏⵏⵉⴼⵔ ⴽⵓⵢⵍ ⴷ ⵙⵉⵙⵉⵍⵢⴰ ⴰⵔⴰⵏⵓⴼⵉⵛ. ⵓⴽⴰⵏ, ⴱⵄⴷ ⵎⴰ ⵉⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵖ 2018, ⵜⴱⴷⴰ ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏⵔⵉⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵉ ⵙⴰⵙⵡⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏⵙⵏ ⵖ 2019,[1] ⴷ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⵓⵔⵏ ⴼⵓⵙⵙⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⵎⴰⵕⵚ 2019,[2][3] ⵔⵉⴱⵓⵜ ⵉⵜⵢⵙⴽⴰⵔ ⴱⵄⴷ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⴷⵉⵙⵉ ⵏⴰⵛⵏ ⵛⵓⵔⵜⵙ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵙⵎ "ⵙⵓⴱⵔ ⴱⵉⵙⵜ ⴼⵔⴰⵏⴷⵣ ⴼⵓⵔⵉⴼⵔ (Super Best Friends Forever)" ⵖ 2012.[1][4]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 "DC Super Hero Girls Reboot Was Lauren Faust's 'How Could You Say No' Moment". Comic Book Resources.
  2. "Teen Girls to the Rescue: Lauren Faust Powers Up 'DC Super Hero Girls'". Animation Magazine.
  3. "First Look at DC Super Hero Girls Relaunch for New Cartoon Network Series". Syfy.
  4. "DC Super Hero Girls Brings Wonder Woman, Batgirl, Harley Quinn, More Fan-Favorite Characters to the Small Screen". Rotten Tomatoes.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]