ⴷⵉⵙⵉ ⵙⵓⴱⵔ ⵀⵉⵔⵓ ⴳⵓⵔⵍⵣ (ⴰⵙⴰⵔⵓ 2019)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵉⵙⵉ ⵙⵓⴱⵔ ⵀⵉⵔⵓ ⴳⵓⵔⵍⵣ
DC Super Hero Girls
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 78
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵍⵓⵔⵏ ⴼⵓⵙⵙⵜ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵍⵉⵢⵏⵏ ⵎⵓⵔⵓ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴳⵉⵜⵜ

ⴷⵉⵙⵉ ⵙⵓⴱⵔ ⵀⵉⵔⵓ ⴳⵓⵔⵍⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: DC Super Hero Girls) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⴰⴽⵛⵏ ⴷ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⵓⵔⵏ ⴼⵓⵙⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵡⵉⵔⵓⵏ ⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ, ⴷ ⵎⴰⵢ ⵍⵉⵜⵜⵍ ⴱⵓⵏⵏⵉ. ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵔⵉⴱⵓⵜ ⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵙⵡⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴼⴰⵖ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⵖ 2015. ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵢⴰⴷ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 8 ⵎⴰⵔⵔⵙ 2019, ⴷ ⵉⵇⴰⴷⴰ ⵖ 24 ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 2021.[1][2]

ⵏⵇⵉⵙⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵢⴰⴷ ⴼ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵏ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ ⵜⵉⵄⵔⵉⵎⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴳⵔⴰⵏ ⵖ ⵍⵍⵉⵙⵉ ⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵙ, ⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⴱⴰⵔⴱⴰⵔⴰ ⵊⵓⵔⴷⵏ, ⴷⵉⵢⴰⵏⴰ ⴱⵔⵉⵏⵙ, ⵣⵉ ⵣⴰⵜⴰⵔⴰ, ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ ⴽⵔⵓⵣ, ⴽⴰⵔⵉⵏ ⴱⵉⵜⵛⵔ, ⴷ ⴽⴰⵔⴰ ⴷⴰⵏⴼⵔⵙ. ⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵍⵃⴰⵊⵜ ⵉⵜⵙⵏⵜⵍⵏ ⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ, ⵉⴳⴰⵜ ⵏⵜⵏⵜⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵉⵙ, ⴳⴰⵏ ⴱⴰⵜⴳⵓⵔⵍ, ⵡⵓⵏⴷⵔ ⵡⵓⵎⵎⵏ, ⵣⴰⵜⴰⵏⴰ, ⴳⵔⵉⵏ ⵍⴰⵏⵜⵔⵏ, ⴱⴰⵎⴱⵍⵏⵉ, ⵙⵓⴱⵔ ⴳⵓⵔⵍ.[3]

ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵍⵉⵖ
ⵉⴱⴷⴰ ⵉⵇⴰⴷⴰ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵉⵇⵕⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018
ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ ⵉⵇⵚⵔⵏ 52[4] 17 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 19 ⵎⴰⵔⵔⵙ 2020
1 52 8 ⵎⴰⵔⵔⵙ 2019 27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020
2 26 6 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 24 ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 2021
ⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵢⴰⴹⵏ 3 19 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 28 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022
ⴷⵉⵙⵉ ⴼⴰⵏⴷⵓⵎ ⵉⵇⵚⵔⵏ 2 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2020

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Milligan، Mercedes (2018-05-21). "First Look at 'DC Super Hero Girls' Designed by Lauren Faust!". Animation Magazine
  2. "DC Super Hero Girls: Sweet Justice Trailer Arrives". ScreenRant
  3. "DC Super Hero Girls Reboot Was Lauren Faust's 'How Could You Say No' Moment". CBR
  4. Ottawa Film Office (January 18, 2019). "Check out #SuperSleeper, the first of 52 #DCSuperHeroGirls shorts animated by #Ottawa's own @JamFilledStudio! ⬇️ #ottawaanimation". Twitter.