Jump to content

ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ
Thami El Glaoui (ⴼⵕ)
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1870
ⵜⵉⴼⵓⵍⵜⵓⵜ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1956
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⴱⵉⴱⴹ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵃⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵓ ⵜⵍⵡⴰⵜ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ, ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⵍⵎⵣⵡⴰⵔⵉ ⵍⴳⵍⴰⵡⵉ ⵏⵖ ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ, ⵉⵍⵓⵍ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1879 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵍⵡⴰⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜⵓⵜ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1956 ⴳ ⵜⵍⵡⴰⵜ.[1] ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵍⴰⵡⵡⵓ ⵍⴱⴰⵛⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⴳ ⴰⵎⵖⴰⵕ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵓⵡⵡⴰ.

ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⵍⵎⵣⵡⴰⵔⵉ ⵍⴳⵍⴰⵡⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ, 1878-1956, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵍⴱⴰⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴳⵍⴰⵡⴰ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⵉⵣⵔⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴷ ⵍⵎⵅⵣⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵉⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⵙⵏⴱⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ .

ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 1953 ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ , ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵔⵣ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵄⵕⴼⴰ,ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⴱⴰⵛⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙ .

ⵉⵏⴱⴹ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 35 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵥⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵙⵎⴷⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ 44 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1955 .

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⴰⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⴳⵍⴰⵡⴰ ⴳ ⵜⴰⵍⵡⴰⵜ,ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵣⴷⴰⵖ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴱⵉⴱⵉⵟ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1870 ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⵚⴱⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴽⵜⵓⵔⵏ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵊⴷⴷⵉⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵣⵡⴰⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵍⵡⴰⵜ .

ⵢⴰⵍⵓⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵍⵡⴰⵜ, ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵍⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵡⵕⴽⴰ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵉⴽⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ, ⵉⵃⵙⴰ ⵍⵇⵇⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⵥⵥⵉ .

ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵕ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ , ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵖⵏ, ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ° ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴰⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵣⵣⴹ ⵉ ⵍⵎⵅⵣⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵏⴱⴹ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⵜ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽ° ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ .

ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1886 ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵔ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⵍⴳⵍⴰⵡⵉ ⵉⴷⴷⵔ ⴷⵉⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵕⵃⵃⴰⵍⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵙⴰⵢⴱⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ° ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳⵔ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵙⵙⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ .

ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵎⵅⵣⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵎⵉⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵥⴳⵉⵟ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵣⵔⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴷⵔⵓ ⴷⴰⵖ ⴳ ⵉⵎⵉⵖ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⵉⵍⵉ,ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵢⵢⵏ ‘ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵃⵍⵉⵎⴰ’ . ⵙ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵍⵟⴰⵏ ⴰⵙ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵉⵎⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵛⵛⴰⵡⵢⴰ, ⵉⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1898 ⵢⵉⵡⵙ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⵍⴳⵍⴰⵡⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵙ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⵍⴰⵡⵡⵓ .

  1. https://web.archive.org/web/20140129215850/http://www.telquel-online.com/En-couverture/Histoire-Thami-El-Glaoui-le-pacha-qui-aurait-pu-etre-roi/522
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ