Jump to content

ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵥⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵥⵜ
Leap Second ( ⴳⵍⵣ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵉⵙⵎ LS (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ
ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1972
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔ 2035
ⴰⵛⵎⵓⵎ LeapSecond [1]
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ
21:48 UTC | 2024 - 23 - 07

ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵥⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Leap Second) ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⵎⵣⴰⵏⵜ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: UT) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⴱⵕⵕⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⴷⵊ ⵢⴰⵥ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴼⵏⵓⵣⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵉ ⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: UTC) ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵏⵉⵖ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ.[2][3]

ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵏ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 31 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ
1972 +1 +1
1973 0 +1
1974 0 +1
1975 0 +1
1976 0 +1
1977 0 +1
1978 0 +1
1979 0 +1
1980 0 0
1981 +1 0
1982 +1 0
1983 +1 0
1984 0 0
1985 +1 0
1986 0 0
1987 0 +1
1988 0 0
1989 0 +1
1990 0 +1
1991 0 0
1992 +1 0
1993 +1 0
1994 +1 0
1995 0 +1
1996 0 0
1997 +1 0
1998 0 +1
1999 0 0
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 +1
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 +1
2009 0 0
2010 0 0
2011 0 0
2012 +1  
2013 0 0
2014 0 0
2015 +1 0
2016 0 +1
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⵓⵏⵢⵓ 30 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 31
ⵎⴰⵕⵕⴰ 11 16
27
TAI ⵏ ⵖⵉⵍⴰ − UTC
36[4] (ⴰⵔ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016)


  1. https://stackoverflow.com/tags/leap-second
  2. https://www.nytimes.com/2022/11/14/science/time-leap-second.html
  3. https://www.nytimes.com/2023/11/03/science/time-leap-second.html
  4. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995RSPTA.351..165S/abstract