ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ
UTC ( ⴳⵍⵣ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵉⵙⵎ UTC (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ..)
ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴼⵏⵓⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵉⵖ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵥⵜ
ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵕⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵖⵓⵍ [1]
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ
09:38 UTC | 2024 - 18 - 05

ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ( ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Coordinated Universal Time, ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ:Universel Temps Coordonné), (ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:UTC) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴼⵏⵓⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.[2]


ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵙⵉⵏⴰ ⵎⵓⵏⴻⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴼⵏⵓⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (TAI), ⴷ ⵜⵙⵉⵏⴰ ⵜⵉⵎⴰⵏⴰⵥⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵙⵎⴰⴷⵏ ⵉⴳ ⵓⵔ ⴰⵙⵜⵡⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴳⵓⵔⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⵔⵣⵏ ⴰⵎⴰⵥⴰⵢ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵉⵔⵔⵉ ⵏ ⵓⴱⵕⵕⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ (UTC) ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ (DST)
ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 180° ⴰⵔ 90°ⵜⴳ

−12:00 · −11:00 · −10:30 · −10:00 · −09:30 · −09:00 · −08:30 · −08:00 · −07:00

ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 90°ⵜⴳ ⴰⵔ

−06:00 · −05:00 · −04:30 · −04:00 · −03:30 · −03:00 · −02:30 · −02:00 · −01:00 · −00:44 · −00:25:21

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵔ 90°ⴰⴳ +00:00 · +00:20 · +00:30 · +01:00 · +01:24 · +01:30 · +02:00 · +02:30 · +03:00 · +03:30 · +04:00 · +04:30 · +04:51 · +05:00 · +05:30 · +05:40 · +05:45
ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 90°ⴰⴳ ⴰⵔ 180°

+06:00 · +06:30 · +07:00 · +07:20 · +07:30 · +08:00 · +08:30 · +08:45 · +09:00 · +09:30 · +09:45 · +10:00 · +10:30 · +11:00 · +11:30

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 180° ⴰⵔ 90°ⵜⴳ +12:00 · +12:45 · +13:00 · +13:45 · +14:00
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ : 09:38 UTC
  1. https://web.archive.org/web/20210308214200/https://www.bipm.org/en/bipm-services/timescales/leap-second.html
  2. http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/53.aspx