Jump to content

ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ (+11:00)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ UTC+11:00)

ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ +11:00
UTC+11:00
ⵓⵎⵍⴰⵏ
ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵎ L
ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ 165° ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ[1]
ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵉⵏ 4.430.000ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ 16.850.000
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ /4ⴽⵎ²
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵉⵏ 7
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ
09:25 UTC | 2024 - 14 - 06


ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ +11:00 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: UTC+11:00) , ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵉ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵉⴽⵓⴷⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ11 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵖⵍⵏ ⴰⵣⵎⵣ.[2]

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ (UTC) ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ (DST)
ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 180° ⴰⵔ 90°ⵜⴳ

−12:00 · −11:00 · −10:30 · −10:00 · −09:30 · −09:00 · −08:30 · −08:00 · −07:00

ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 90°ⵜⴳ ⴰⵔ

−06:00 · −05:00 · −04:30 · −04:00 · −03:30 · −03:00 · −02:30 · −02:00 · −01:00 · −00:44 · −00:25:21

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵔ 90°ⴰⴳ +00:00 · +00:20 · +00:30 · +01:00 · +01:24 · +01:30 · +02:00 · +02:30 · +03:00 · +03:30 · +04:00 · +04:30 · +04:51 · +05:00 · +05:30 · +05:40 · +05:45
ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 90°ⴰⴳ ⴰⵔ 180°

+06:00 · +06:30 · +07:00 · +07:20 · +07:30 · +08:00 · +08:30 · +08:45 · +09:00 · +09:30 · +09:45 · +10:00 · +10:30 · +11:00 · +11:30

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 180° ⴰⵔ 90°ⵜⴳ +12:00 · +12:45 · +13:00 · +13:45 · +14:00
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ : 09:25 UTC
  1. https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/Pages/default.aspx ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ (ⴳⵍⵣ)
  2. https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/Pages/default.aspx ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ (ⴳⵍⵣ)