Jump to content

ⵔⴱ ⵍⴰⵢⴱⵣⵉⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵔⴱ ⵍⴰⵢⴱⵣⵉⴳ
RB Leipzig
ⵍⴰⵢⴱⵣⵉⵜⵛ
ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵔⴱ ⵍⴰⵢⴱⵣⵉⴳ
ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵔⴱ ⵍⴰⵢⴱⵣⵉⴳ

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵉⵔ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ     
    
 ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ 
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ 2009 (14 ⵙⴳⵙ)
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵙⴰⴽⵙⵓⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵣⵍ RBL
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ RasenBallsport Leipzig e.V. (ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ)
ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ Die Roten Bullen (ⵉⵣⴳⴰⵔⵏ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ)
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵔⵉⴷ ⴱⵓⵍ ⴰⵕⵉⵏⴰ (ⵓⵎⵉ 47,069)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵔⵉⵔ  ⵔⵉⴷ ⴱⵓⵍ (99% GmbH)
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ  ⵢⵓⵀⴰⵏ ⴱⵍⵉⵏⴳ
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵜⵉⵎⵓ ⴼⵉⵔⵏⵔ • (111 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜ)
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ  ⵢⵓⵙⴼ ⴱⵓⵍⵙⵏ • (358 ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ)
ⴼ ⵓⵍⴱⴰⴱ
ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ  ⵎⴰⵔⴽⵓ ⵕⵓⵥⴰ
ⴰⴽⴰⴱⵉⵜⴰⵏ  ⴱⵉⵜⵔ ⴳⵓⵍⴰⵜⵛⵉ
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (2023)  ⴱⵉⵜⵔ ⴳⵓⵍⴰⵜⵛⵉ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ: (2)
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴱⵉⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ (1)
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵙⴷⴷⵓⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.rbleipzig.de

ⵔⴰⵣⵏⴱⴰⵍⵛⴱⵓⵔⵜ ⵍⴰⵢⴱⵣⵉⴳ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: RasenBallsport Leipzig) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵉⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵢ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵉⴷ ⴱⵓⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴳⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴰⵢⴱⵣⵉⴳⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵙⴰⴽⵙⵓⵏⵢⴰ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴱⵓⵏⴷⵉⵙⵍⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵔⵉⴷ ⴱⵓⵍ ⴰⵕⵉⵏⴰ, ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]