Jump to content

ⴱⴰⵢⵉⵔ 04 ⵍⵉⴼⵉⵔⴽⵓⵣⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⴰⵢⵉⵔ 04 ⵍⵉⴼⵉⵔⴽⵓⵣⵏ
Bayer 04 Leverkusen

ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⴱⴰⵢⵉⵔ 04 (ⴳⵔ 1965 - 1970)
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵉⵔ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ     
    
 ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⵓⴱⵔⴽⴰⵏ 
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ 1904 (119 ⵙⴳⵙ)
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵔⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵙⵜⵉⴼⴰⵍⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵣⵍ B04
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH (ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ)
ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ Die Schwarzroten (ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ)
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴱⴰⵢⵉⵔ ⴰⵕⵉⵏⴰ (ⵓⵎⵉ 30,210)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵔⵉⵔ   ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵢⵉⵔ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ  ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵛⴰⴷⴰ
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ  ⵔⵓⴷⵉ ⴼⵓⵍⵔ
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵡⵓⵍⴼ ⴽⵉⵔⵜⵛⵏ • (182 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜ)
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ  ⵛⵜⵉⴼⴰⵏ ⴽⵉⵙⵍⵉⵏⴳ • (438 ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ)
ⴼ ⵓⵍⴱⴰⴱ
ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ  ⵜⵛⴰⴱⵉ ⴰⵍⵓⵏⵙⵓ
ⴰⴽⴰⴱⵉⵜⴰⵏ  ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵀⵔⴰⴷⵉⴽⵉ
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (2023)  ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵀⵔⴰⴷⵉⴽⵉ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ: (1)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ: (1)
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⵉⵙⴷⴷⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ

ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.BAYER04.de

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵢⵉⵔ 04 ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵉⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵢ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵢⵉⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴽⵉⵎⵉⵜⵉⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴳⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵉⴼⵉⵔⴽⵓⵣⵏⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵔⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵙⵜⵉⴼⴰⵍⵢⴰ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴱⵓⵏⴷⵉⵙⵍⵉⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵢⵉⵔ ⴰⵕⵉⵏⴰ.

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴱⴰⵢⵉⵔ ⵍⵉⴼⵉⵔⴽⵓⵣⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵢⵉⵔ ⴰⵕⵉⵏⴰ ⵙⴳ ⵎⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 4 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1932.

ⴱⴰⵢⵉⵔ ⴰⵕⵉⵏⴰ

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]