Jump to content

ⴱⴰⵢⵉⵔⵏ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⴰⵢⵉⵔⵏ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏ
Bayern München

ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⴱⴰⵢⵉⵔⵏ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏ (2017-ⵖⵉⵍⴰ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵉⵔ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ     
    
    
ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1900 (123 ⵙⴳⵙ)
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⴰⴼⴰⵔⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ Der Fußball-Club Bayern München (ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ)
ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ
 • FC Hollywood (ⵉⴼ ⵙⵉ ⵀⵓⵍⵉⵡⵓⴷ)
 • Die Bayern (ⵉⴱⴰⴼⴰⵔⵉⵢⵏ)
 • Die Roten (ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ)
 • Stern des Südens (ⵉⵜⵔⵉ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ)
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ Mia san Mia (ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ)
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⵍⵢⴰⵏⵣ ⴰⵕⵉⵏⴰ (ⵓⵎⵉ 75,000)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ   ⵀⵉⵔⴱⵔⵜ ⵀⴰⵢⵏⵔ
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ  ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼ ⴼⵔⵓⵢⵏⴷ
ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ  ⵢⴰⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⴷⵔⵉⵙⵏ
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⴳⵉⵔⴷ ⵎⵓⵍⵔ • (563 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜ)
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ  ⵙⵉⴱ ⵎⴰⵢⵔ • (700 ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ)
ⴼ ⵓⵍⴱⴰⴱ
ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ  ⵜⵓⵎⴰⵙ ⵜⵓⵅⵉⵍ
ⴰⴽⴰⴱⵉⵜⴰⵏ  ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵏⵓⵢⵔ
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (2023)  ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵏⵓⵢⵔ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ
 • ⴱⵓⵏⴷⵉⵙⵍⵉⴳⴰ: (33)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ: (20)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴱⵉⵔ: (10)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: (6)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ
 • ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ: (6)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⵔⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ: (1)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⴽⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵏⵜⴰⵍ: (2)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴱⵉⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ: (2)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ: (1)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ: (2)
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⵉⵙⴷⴷⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ

ⵉⵎⵣⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.FCB.de

ⴰⵙⵔⵉⵔ ⴱⴰⵢⵉⵔⵏ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Der Fußball-Club Bayern München) ⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ (ⵏ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Bayern München) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵉⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⴰⵙⴰⴳⵓⵔ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵢⵓⵏⵉⵅⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⴰⴼⴰⵔⵢⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵢⵉⵔⵏ ⵎⴰ'ⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵔⵏⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴽⵔⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21, ⵖⵓⵔⵙ 6 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ 33 ⵏ ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵔⵏⴰ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴱⵓⵏⴷⵉⵙⵍⵉⴳⴰ ⴳⵉⵙ 11 ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⴷⵓⵎ ⵙⴳ 2013/24 ⴰⵔ 2022/23 ⴷ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ 20 ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]