ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ
Borussia Dortmund (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)

ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ (ⴱⵍⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵜⵉⵏ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵉⵔ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ     
    
ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴷ ⵓⴱⵔⴽⴰⵏ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ 19 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ (114 ⵙⴳⵙ)
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⵓⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund (ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ)
ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⴼⵉⵙⵜⵉⴼⴰⵍⵢⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵙⵉⴳⵏⴰⵍ ⵉⴷⵓⵏⴰ ⴱⴰⵔⴽ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ   ⵔⵉⵏⵀⴰⵔⴷ ⵔⵓⴱⴰⵍ
ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ     ⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉⵜⵛ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ (CEO)  ⵀⴰⵏⵣ ⵢⵓⵡⴰⵅⵉⵎ ⴼⴰⵜⵙⴽⴰ
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ 81.000 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ  ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⴱⵔⴰⵢⵙⵍⵔ • (174 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜ)
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ  ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵥⵓⵔⴽ • (572 ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ)
ⴰⴽⴰⴱⵉⵜⴰⵏ  ⵉⵎⵔⵉ ⵜⵛⵛⴰⵏ
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ  ⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⴽⵓⴱⵉⵍ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ
  • ⴱⵓⵏⴷⵉⵙⵍⵉⴳⴰ: (8)
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ: (5)
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴱⵉⵔ: (6)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ
  • ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ: (1)
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⵔⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ: (1)
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⴽⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵏⵜⴰⵍ: (1)
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⵉⵙⴷⴷⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ EVONIK
ⵉⵎⵣⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.BVB.de

ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund) ⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ "BVB/ⴱⴼⴱ" ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵉⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⵔⵙⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1909 ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⵓⵔ . ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ (ⴱⵓⵏⴷⵉⵙⵍⵉⴳⴰ).

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]