Jump to content

ⵎⵓⵏⴽⵉ ⴽⵉⴷ (ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵓⵏⴽⵉ ⴽⵉⴷ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ

ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ

ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 4
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 40 (+ 4 ⵉⵥⵍⵉⵢⵏ)
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵔⵊ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴼⵍⴰⵢⴳ ⴱⴰⵔⴽ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵙⴰⵢⵎⵓⵏ ⵍⵓⴽⴰⵙ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 -
ⵖⵉⵍⴰ

ⵎⵓⵏⴽⵉ ⴽⵉⴷ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Monkie Kid, ⵙ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ: 悟空小侠) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵊⵔ ⴷ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⴰⴷⴰⵔⴰⵎ,[1] ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴼⵍⴰⵢⵉⵏ ⴱⴰⵔⴽ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵍⵉⴳⵓ, ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵉⴳⵓ ⵎⵓⵏⴽⵉ ⴽⵉⴷ. ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴱⴷⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵢⵏ "ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⵔⴰⵥ" ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵖ ⵛⵉⵏⴰ,[2] ⴷ ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉ ⴼⵉ 3ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ.[3]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Lego Group (15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020). "LEGO® Monkie Kid™ - a new hero is born, a new story is waiting to unfold". Lego.com. Lego.
  2. Lego Monkie Kid: A Hero Is Born (Animation, Action, Adventure), Flying Bark Productions, LEGO
  3. "LEGO Monkie Kid 2020 - About Us". LEGO.com