Jump to content

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ (Mohamed Choukri) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1935, ⴳ ⴰⵢⵜ ⵛⵉⴳⵉⵔⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴷⴷⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵥⵉ ⵉⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⵉⴳ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵥⵍⵓⴹⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1942, ⵉⵍⴽⵎ ⵏⵏ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ), ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴱⵕⵏⵉⴹⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔⵙ 10 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵣⵔⵣⴰⵢ (ⴰⵃⵎⵎⴰⵍ), ⵉⵣⵣⵏⵣ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⴼⴰⴹ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ, ⵉⵣⵣⵏⵣ ⴳ ⵜⴱⴰⵖⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵡⵍⵏ. ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵢⴰⵜ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵖⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵓⵔ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵢⵉⵡⴹ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1955 ⴰⴷ ⵉⵣⵓⴳ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵍⴰⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵡⵍ ⴷ ⵉⵖⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵏⴽⴹ ⴳⵉⵙⵏ.

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴽⵛⵎ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1966 ⵜⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉⵜ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵜ ⵜⴰⵥⵓⵏⴰⵏⵜ, ⵉⴼⴽ ⵏⵉⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ, ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⴳⴳⵯⴰⵏⵜ. ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ. ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ "ⵛⵓⴽⵔⵉ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ". ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵓⵔ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵏⴳⴰⵔⴰ ⵖⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵎⵥⵥⵉⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⴳ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003 ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⵏⵣⵉⵔ (ⴰⵎⴰⵏⴹⴰⵕ), ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴱⵍⴰ ⵊⵊⵓ ⵉⵜⴰⵀⵍ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ, ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ: “ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵖ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵀⵍⵖ, ⵓⵔ ⵜ ⵔⵉⵖ ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵚⵓⴹⵖ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵢⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵏⵓ, ⵏⴽⴽⵉ ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵙⵙⴳⵎⵉⵖ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ”.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ: