ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ
الخبز الحافي
(ⴰⵍ-ⵅⵓⴱⵣ ⴰⵍ-ⵃⴰⴼⵉ)
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⴳⴰⵍ
ⴰⵎⵥⵔⴰⴳ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵙⵙⴰⵇⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⴷ ⵓⵥⵔⴰⴳ

ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ: ⴰⵍⵅⵓⴱⵣ ⴰⵍⵃⴰⴼⵉ الخبز الحافي ), ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ 1973. ⵉⵍⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵏ ⴳ ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵖⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵜⴰⴱⵓⵜⵏ (tabous) ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ, ⴰⵎⵎ ⵉⵙⴷⴷⵓⵀⴷⵓⵜⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏⵖ ⵜⵓⵣⵓⴼⵜ.

ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵔⵓⵎ ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵉⵎⵔⴰⵢⵏ ⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⴳ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ, ⵓⴳⵉⵏⵜ ⵜ ⵜⴳⵎⵎⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⵜⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵉⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴰⵔ ⵓⵖⵔⵓⵎ ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⵓⵍ ⴱⵓⵡⵍⵙ ⴳ 1973 ⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵜⵔ ⵓⵡⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴰⵔ ⴳ 1980 ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙ, ⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⴱⵉⵔⵓ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵟⴰⵀⵔ ⴱⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ. ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰⴳ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵔ 1982, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍ ⵙⴳ 1983 ⴰⵔ 2000.

ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵔⵉⴷⵉⵔⵜ. ⵢⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⵥⵉ ⴷ ⵓⵜⵔⴰⴳ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵣⵓⴳ ⵙⴳ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵖⵔ ⵟⴰⵏⵊⴰ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵖⴼ ⴱⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⴰⵙ ⵉⵇⵊⵔⵏ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵇⵇⵓⵔ ⴷ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ, ⵉⵙⵙⴰⵏ ⴰⵍⴽⵓⵍ. ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵔ ⵉⵏⴳⴳⴹ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴳ ⵡⴰⵍⴽⵓⵍ ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵓⵀⴷⵓⵜⵏ. ⵉⵅⵓⵍⴹ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴽⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵔ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵖⴼ ⵡⴰⵙⵙ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⴰⵏⵉⵏ. ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⵏⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵣⵣⵉⴼⵏ (sexuel), ⵖⴼ ⵡⴰⵣⵣⴰⵖ (viol) ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴼⴷⴷⴰⵎⵉⵏ, ⵏⵖ ⴰⵣⵣⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⴰⴼⴷⴷⴰⵎ, ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ. ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵉⵏⴳⵍⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵙⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 1930 ⴰⵔ 1950, ⴱⴷⵔⵏ ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵢ ⴰⴼⵔⴰⵙⵉⵙ ⴷ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵔⴳ, ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵍⴰⵥ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ ⴳ ⵓⵔⴼⵓⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⴰ. ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵖⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⴳⵎⵎⵢ ⴰⵔ 20 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵜⵜⵔ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴱⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ.

ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵛⵓⴽⵔⵉ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ, ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵟⴰⵀⵔ ⴱⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ, ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵢⵍ, collection Points, 1980.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]