Jump to content

ⵎⴰⵢⵙⴰⵔⴰ ⴰⵎⴷⵖⵔⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵢⵙⴰⵔⴰ ⴰⵎⴷⵖⵔⵉ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 742ⴷⴼ[1]
ⵟⴰⵏⵊⵉⵙ (ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ)
Morocco ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ
ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ
ⵜⴰⵔⵙⵓⵜ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ
ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵉⵏⴹⵍⵉⴱⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ

ⵎⴰⵢⵙⴰⵔⴰ ⴰⵎⴷⵖⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⵎⴰⵢⵙⴰⵔⴰ ⴰⵎⴷⵖⵔⵉ (ⵙ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Mayssara Al-Madghari / Mayssara Al-Matghari) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵍⵡⴰⵢ ⴷ ⵓⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ (ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ) ⵏ ⵉⵎⴷⵖⵔⵏ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 742ⴷⴼ[2] ⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⵉⵎⴰⵍⵡⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵏ ⵉⵡⵕⴰⵖⵏⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 742ⴷⴼ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⵉⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ.[3]

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  1. https://shamela.ws/browse.php/book-6615/page-44#page-306
  2. https://shamela.ws/browse.php/book-6615/page-44#page-306
  3. https://web.archive.org/web/20170112045552/http://shamela.ws/browse.php/book-6615/page-44