Jump to content

ⵎⴰⵕⴽⵓ ⵕⵓⵢⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵕⴽⵓ ⵕⵓⵢⵙ
Marco reus (ⴳⵍⵣ)
ⵎⴰⵕⴽⵓ ⵕⵓⵢⵙ ⴷ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵎⴰⵕⴽⵓ ⵕⵓⵢⵙ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1989 (ⴰⵡⵜⴰⵢ 35)[1][2][3] [4]
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ، ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵖⵣⵉ 1.80ⵎ[5]
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ 352394
ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ 39520
ⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
www.marcoreus.de

ⵎⴰⵕⴽⵓ ⵕⵓⵢⵙ ⵏⵉⵖ ⵎⴰⵕⴽⵓ ⵕⵢⵢⵓⵙ, (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Marco Reus) (ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1989ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ, ⴳ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ. ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⵙⴳ 2012 ⴰⵔ 2024[6]. ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ 12 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2011 ⵙⴳ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⵢⵓⵡⴰⵅⵉⵎ ⵍⵓⴼ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵕⵓⵢⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⵎⴳⵍ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ27 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵜⵕⵥⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⵙ 0-2 ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⵎⴱⵍⵉⵢ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ.[7]

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⵔⵉⵎⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⴰⵔⴽⵓ ⵕⵓⵢⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1989, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⵓⵙⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994 ⵉⵍⴽⵎ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1996, ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⴰⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⴼⵜⴰ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵔⵓⵜ ⴼⴰⵢⵙ ⴰⵀⵍⵏ ⴷⴷⴰⵡ 19 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⴰⵢⵙ ⴰⵀⵍⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008/09, ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⴽⵎ 19 ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵔⴰⵔ 27 ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵙⵙⵡⴰ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⵉⵙⵙⵎⴳⵓⵔⵉ 3.

ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏⴳⵍⴰⴷⴱⴰⵅ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵕⵓⵢⵙ ⴷ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏⴳⵍⴰⴷⴱⴰⵅ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009

25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2009, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵔⴽⵓ ⵕⵢⵢⵓⵙ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏⴳⵍⴰⴷⴱⴰⵅ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⴱⵓⵏⴷⵉⵙⵍⵉⴳⴰ. ⴳ 28 ⵖⵓⵛⵜ 2009, ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⵏⵣ 05 ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ 50ⵎ ⵙⴳ ⵓⵃⵟⵟⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ, ⵙⴳ ⴷⵖⵉ ⵢⴳⴰ ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵓⵙⵢⵉⵏ ⴼⴰⴼⵔ. ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ 2011/12, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵕⵓⵢⵢⵓⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵢⵉⵡⵉ 7 ⵏ ⵉⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⴳ 12 ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ. ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏⴳⵍⴰⴷⴱⴰⵅ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴳⵡⵣⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015 ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ 18 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵕⵓⵢⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵟⵓⵎⴰⵙ ⵔⵓⵙⵉⵜⵙⴽⵉ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵕⵓⵢⵙ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ

2012/13

4 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2012, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵔⴽⵓ ⵕⵓⵢⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⵙ 17.1ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵓⵕⵓ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ: «ⵣⵎⵔⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ. ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵖ ⴷⵉ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ. ⵉⵍⴽⵎ ⵕⵓⵢⵢⵓⵙ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⴳ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2012, ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ 24 ⵖⵓⵛⵜ, ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ 1-2 ⵎⴳⵍ ⴼⵉⵔⴷⵔ ⴱⵔⵉⵎⵏ, ⴳ 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ (ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⵎⵓⵏⵛⵏⴳⵍⴰⴷⴱⴰⵅ), ⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ 5-0. ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴷⵊⵊⴰⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ (ⴱⵓⵏⴷⵉⵙⵍⵉⴳⴰ).

3 ⴽⵟⵓⴱⵕ, ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵕⵓⵢⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵉⵡⴹ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⵙ 1 - 1 ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰⵏⵛⵉⵙⵜⵔ ⵙⵉⵜⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ[8], ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵙ 2 - 2 ⴷ ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ ⴱⵉⵔⵏⴰⴱⵢⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵔⵓⴱⵉⵔⵜ ⵍⵉⴼⴰⵏⴷⵓⴼⵙⴽⵉ[9], ⴳ 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵕⵓⵢⵙ ⵉⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ 4 - 1 ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵢⴰⴽⵙ ⴰⵎⵙⵜⵉⵔⴷⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵓⵀⴰⵏ ⴽⵔⵓⵢⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵢⵉⵡⴹ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ 16 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ.[10]

16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2013, ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵕⵓⵢⵙ ⴰⵀⴰⵟⵕⵉⴽ, ⵍⵍⵉⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵉⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⴽⴼⵓⵔⵜ. ⴳ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ, ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵔⵡⴰⵢⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵓⵍⴼⵙⴱⵓⵔⴳ ⵜⵔⵏⵓ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ.

9 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2013, ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵕⵓⵢⵉⵙ ⵉⵙⵙⵡⵉ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵊⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⵏ "ⴱⴼⴱ" ⵙ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ 3-2, ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙ 4-3 ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⵜⵕⵥ ⵎⴳⴰⵍ ⴱⴰⵢⵉⵔⵏ ⵎⵓⵏⵛⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⵎⴱⵍⵉⵢ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[11][ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵍⴽⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴰⵕⴽⵓ ⵕⵓⵢⵙ ⴳ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ:

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]