Jump to content

ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ
LARBI IMGHRANE
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1978
ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ)
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵚⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⴼⵓ 1998-ⵖⵉⵍⴰ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵢⵉⵡⵍ (2020)
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴰⵡⵙⴰⵎ
@Imghrane

ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵙ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵀⴰⴱⴱⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴳ ⴰⵏⴹⴹⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1978 ⴳ ⵓⵙⵓⵏⵓⵙⴰⴽⴰ, ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵉⵊⵊⴰⵏ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ. [1]

ⵉⵍⵓⵍ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ, ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵉⵣⵣⵔⵉⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵙⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴷⴰⵜ ⵎⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷⴰⵜ-ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⵏⵙ, ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵖⵔⵔⵉⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷⴰⵜ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⴼⵜⴰ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵉ. ⵎⴰⵛ, ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵙ; ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵜⴰⵏⴹⴹⴰⵎⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵣⵓⵏ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵓⵟⴼⵉ ⴰⵍⵎⴰⵏⴼⴰⵍⵓⵟⵉⵊⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵜ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵎ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⴷ:

ⵉⵄⴷⵍ ⵢⴰⵏ
(ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ)
ⵉⵄⴷⵍ ⴱⴷⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⵣⵍⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵓ ⵉⵔⴰ ⵙⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵓⴹⴹⴰ ⵢⴰⵏ
ⵉⵎⴰ ⵉⵖ ⵓⵔ ⴰⵣⵣⵍⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⴽⵓⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴰⵙ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ
ⵉⵄⴷⵍ ⴱⴷⴷⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ
ⵉⵖ ⴷ ⵉⵍⵓⵍ ⵉⵖⴰⵡⵍ ⴰⴷ ⵔⵡⵍⵏ ⴰⵔ ⵉⵟⵟⵎⴰⵟⴰⵍ ⵖ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ
ⵎⵍⴰ ⴱⴷⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⴷⴰⵡⵎⵏ ⵓⵔ ⵉⵔⴰ ⴰⵜⵏ ⵙⴰⵔ ⵉⵃⵓⴱⴱⵓ ⵢⴰⵏ
ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⵙ ⵎⵇⴰⵔⵔ ⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵛⵛⴰⵏ ⴰⵜⵉⴷ ⵍⴽⵎⵏ


ⵉⵣⵍⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⵏⴹⵎⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵎⴰ ⵉⵖⵔⴰ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ "ⴰⵙⵙⴰⴼⴰⵔ" ⵏ "ⴰⵍⵉⵎⴰⵎ ⵛⵛⴰⴼⵉⵄⵉ":

السفر
(الشافعي)
سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب
إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب و إن لم يجر لم يطب
و الشمس لوقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم و من عرب


ⵎⴰⵢⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵜⵏⴽⵔⴷ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵓⵔ ⴷ ⵉⵏⴽⵉⵔ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵖⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵎⴰⵛ, ⵉⵏⴽⵔⴷ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵥⵉ ⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⵏⵊⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵍ ⵏⵙ ⴷ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ, ⵍⴰⵔⵢⴰⵛ, ⵉⵏⴹⴹⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵕⵕⵡⴰⵢⵚⵉⵜ ⵣⵓⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵉ, ⴱⵉⵣⵎⴰⵡⵏⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴷⵓ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵉⵊⵊⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵉⵔⵉⵎ ⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵏⵊ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵉⵏ ⵏⵙ.

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998 ⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2000 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ). ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⴰⴳ ⵉⵙⵎⵎⵔⵙⵍ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵙ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵖⵓⵔⵏ.

ⵜⵉⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ, ⵉⴽⵛⵎ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴰⵙⵓⵏⵏⵉ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⵎⴰⵛ, ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵙ, ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵏⵊ ⴷ ⵏⵏⴹⵎ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴰ ⵉⵜⵜⵏⴹⴰⵎ ⵅⴼ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵙ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵏⵏⵊ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵜⵜ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵔⴻⵔ. ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ ⴰⴼ ⵉⵏⵏⴰ, ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ:

ⴰ ⵢⴰⵎⴰⵔⴳ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵙⴳⵉⵙ ⵙⴽⵉⵔⵖ ⴰⵃⴰⵢⴽ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⵓⴽⴰⵏ
ⵉⵖ ⵉⵃⴰⵡⵍ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵏⵖ

— ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵏⵊ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵏⵏⵊ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵓ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵙ.

ⵜⴰⴷⵉⵙⴽⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ
1 ⵡⴰⵢⵢⵉⵀⴰ 2023
2 ⴰⵖⵔⴰⴱ 2023
3 ⵎⴰⵢⵙⴽⴰⵔ ⵣⵣⵉⵏ 2023
4 ⴼⵜⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ 2022
5 ⴰⵀⴰ ⵢⵢⴰⵀⴰ 2022
6 ⴰⵎⴰⴳⵓⵙ 2021
7 ⴰⴷ ⴷⵉⴽ ⵙⴰⵡⵍⵖ 2021
8 ⵙⴰⵎⵃⴰⵖ ⴰⴽ (ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵢⴼⵓⵏ) 2021
9 ⵉⵔⵖⵓⴷⴰⴽ 2021
10 ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰ ⵍⵄⴰⵍⵉⵎ 2020
11 ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵖ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ 2020
12 ⴰⵔⵉⵏⴰⵙ 2019
13 ⴰⵖ ⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵕⴱⴱⵉ 2018
14 ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ 2017
15 ⵍⴱⴰⵣ ⵓⵎⵍⵉⵍ 2017
16 ⴳⵍⴱⵉ ⵎⵊⵕⵓⵃ (ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ) 2017
17 ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵙⴳⴰⵍⵍⴰ 2016
18 ⵏⴽⴽⵉ ⴱⵍⴰ ⴽⵢⵢⵉ 2016
19 ⵊⴰⵡⴱⵉ ⵉⵢⵢⵉ ⴰ ⵡⵉⵏⵓ 2015
20 ⴰ ⵙⵉⵔ ⴰ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵉⵏⵓ 2015
21 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ 2015
22 ⴰⴹⵓ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ 2015
23 ⵍⵃⵓⵕⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ 2015
24 ⴰⵡⵉⴷ ⴰ ⵍⴰⵍⵍⴰ 2015
  1. http://imghrane2012.blogspot.com/2013/04/blog-post_265.html