Jump to content

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵓ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1962
ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴽⴰⵔⵉⵎ
ⵜⵉⵔⵙⵓⵜⵉⵏ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ 2016 - 2011 ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵖ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⵣⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 2011

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ : ⴰⵏⴰⵡ: ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵏ ⵕⵕⴱⴰⴱ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ:ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵛⵉⵛⵓⵏⴽ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ: ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ: 1983 - ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ.
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵀⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ, ⵜⴰⵏⴹⴹⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ 1962 ⴷⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵎⵥⵥⵉⵏ, ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴼ ⵡⵓⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⴳⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⵓⵎⵔⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⴰⴽⴽⵡ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ. ⵉⵜⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵓ, ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⵓⵎⵕⴰⵏⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1962 ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴰⵙⴰ. ⵜⵍⴽⵎ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵉⴹ ⵙⴰⵍⵎ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴽⵕⴰ. ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ, ⵜⴷⴷⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⁇ ⵍⵄⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⴷ ⴷ ⵓⵄⵣⵉⵣ, ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵏ ⵍⵄⵕⴰⴱⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵛⵉⵛ. ⵓⵔ ⵜ ⵢⴰⵡⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵜⵔⵔⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⵎⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴷ ⵜⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1983 ⴷⴰⵔ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵊⴰⵎⴰⵎⴰ ⵍⵃⵎⵉⴷⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵛⵜⵓⴽ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1984 ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵍⴼⵇⵉⵀ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1988 ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵃⴰⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵉ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1990 ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⵏ ⴳ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⵡⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵓⴷⵙⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉⵊⴰ ⴰⵇⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵡⵃⵕⵓⵛ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ. ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵊⴰ ⵟⵉⵀⴰⵃⵉⵜ, ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵟⵕⴰⵢⵙⵜ, ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴷⴷⴰⵡⴷⵉ, ⵄⵓⵎⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ. ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵓⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⴷⵔⴰ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ: ⵎⵉⵍⴰⵏⵓ ⴷ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴰⵎⵙⵜⵔⴷⴰⵎ, ⵓⵜⵔⴽⵜ, ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ.

ⵜⵣⵎⵔ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵢⵔⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵙⵙⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ. ⵏⵜⵜⴰⴼ-ⵜⵜ ⴷⴰⵖ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⵏ ⵉ ⵎⴰⵎ: ⵎⴰⵎ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴳⵡⵎ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⴽⵛⵎ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ.

ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ

ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2012 ⵜⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴱⴰⵎⵕⴰⵏⵜ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵙ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ, ⴷ ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵖⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ "ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ ⴳ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ", ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴷ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴳ ⵓⴼⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵕⵕⵎⵉⴷ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ. ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵄⵓⵙⴰⵢⴰ ⴷ ⵃⵎⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ.

  • ⴳ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2012, ⵜⵙⵇⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵡⴰⴼⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵓⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵎⵥⵉ ⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵚⵍⵉ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵀⵓ ⵉⵙⵙⴼⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ 1962 ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴰⵅⵚⴰⵚ, ⵜⵏⴽⵔⴷ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ (ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ) , ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵙⴰⵍⵎ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴽⵕⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵉⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵃⵕⴰ ⵜⵟⵟⴰⴼ 3 ⵉⵙⵓⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵖⴰⵏ ⴰⴼ ⵓⵔ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵍⵉⵖ ⵜⵣⴷⴰⵖ ⴷⴰⵔ ⵅⴰⵍⵜⵉⵙ ⵎⵎⵍⵄⵉⴷ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⵍⵎⴷ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⵍⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴳ 1983 ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵕⵕⴰⵢⵚ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵃⵎⵉⴷⵉ, ⵉⵍⵎⴰ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵛⵜⵓⴽ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵓⵙⵔ ⵏ ⵜⵏⴹⴹⴰⵎⵜ (ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1984 ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⵍⴼⵇⵉⵀ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵕⵕⴰⵢⵚⵜ ⵜⵉⵃⵉⵃⵉⵜ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⵕⵇⵇⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⴷⵎⵙⵉⵔⵜ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988 ⵜⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴷⵎⵙⵉⵔ, ⴷⴳ 1990 ⵜⵙⴽⵔ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⵓⵔ ⵜⵎⵓⵟⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵜⵉⵙⵙⴼⵉⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵣⴰⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵉⵏⵓ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵓⵏⴰⵏ. ⵜⵣⵎⵔ ⵓⴹⴼⵉⵕ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵕⴰⵊⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ: ⵎⵉⵍⴰⵏ , ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵓⵜⵕⵉⵅⵜ, ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⵟ.

ⵜⵉⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵜⴰⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ (2007)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵜⵣⵍⵉⵜ
1 "(ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ)"
2 "ⵙⵙⵍⴰⵎ"
3 "ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵍⵙ"
4 "ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ ⵍⵡⵕⴹ"
5 "ⴰ ⴱⵓ ⵏⵏⵉⵢⵢⵜ"
6 "ⴰⵢⵜ ⵍⵄⴰⵇⵇⵍ"
7 "ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⴳⴳⵔⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴰ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ" (2010), ⴳⵓⵍⴼ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ (ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵓⵏ ⴰ ⵢⴰⵎⴰⵔⴳ"
2 "ⴰ ⵜⴰⴷⴷⵡⴰⵜ ⴰⵎⵉⵏ"
3 "ⵉⴽⵓⵏ ⴰ ⵢⴰⴹⵕⴹⵓⵕ ⴼⴰⵖ ⵃⵔⵔⴽⵏ ⴰⴽⴰⵍⵏ"
4 "ⵍⵀⵎⵎ ⵓ ⵍⵀⵎⵎ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵡⴰⵔⴷ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ" (ⵢⵓⵍⵢⵓ 2009), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵕⵕⵡⴰ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ"
2 "ⵉⵣⴰⵎ ⴰⴽⵔⴽⴰⴷ"
3 "ⵢⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵊⵊⵏⴱ ⵍⵍⵉⵎⴰⵎ"
4 "ⴰⵙⵇⵇⵙⵉ ⴷ ⵍⵊⴰⵡⴰⴱ"
5 "ⴼⵕⵃ ⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵄⴰⵎⵜ"
6 "ⵡⴰⵔⴷ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵃⵏⵏⴰ" (ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵔ 2008), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⴰ ⵎⵓⵏⴷ ⴷⵉⵖ ⴰⵢⴰⵎⴰⵔⴳ"
2 "ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ"
3 "ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵡⴰⴷⴰ"
4 "ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵃⵏⵏⴰ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴱⴰⴱⴰ ⵢⵓⴱⴰ" (ⵢⵓⵍⵢⵓ 2007), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵓⵔⵔⵉⴷ ⴰ ⵏⵎⵓⵏ ⴰ ⵜⴰⵡⵏⵣⴰ"
2 "ⴱⴰⴱⴰ ⵢⵓⴱⴰ"
3 "ⴰⴳⴰⵖ ⵓⵔ ⵜⵎⴰⵍⴰⵜ"
4 "ⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵉⵣⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ" (ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2007), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵉⵣⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ"
2 "ⴰⴼⵔⴰⴽ"
3 "ⴰⵖⵣⵉⴼ ⴰⴷ ⴰ ⵢⴳⴰⵏ"
4 "ⴱⴷⵉⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴽ ⵙ ⵍⵅⵉⵔ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵜⵓⴼ ⴷⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵉ ⵍⵡⴰⵔⴷ" (2006), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵓⵔ ⴰⴽ ⴰⵡⴷⴷⵉ ⵏⵏⵉⵖ ⵢⴰⵜ"
2 "ⵜⵓⴼ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵉⵎⵎⵉ ⵍⵡⵕⴹ"
3 "ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵜ"
4 "ⴼⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴱⵔⵉⴷⴰ"

ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵙⵏⴼⵍ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⵡⴰⵍ ⴱⴷⴷⴰ ⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⵡⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵓⴳⵓⵊⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴳⵉⴳⵉⵍⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⵡⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵣⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵏⵣⵎⵔ ⴰ ⵙⵉⵙ ⵏⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵢⴰⵙ ⵜⵓⵙⵙⵓⵙⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2011, ⵉⴳ ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⵏ, ⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ. ⵜⵖⵍⵉ ⵖ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ, ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵙⵉⵎⵏ ⵉⵖⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⵕⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ ⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ