Jump to content

ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1933

ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ (ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵙ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ: ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵓ ⴱⵕⵉⴽ ⴷⴰ ⴱⵉⵀⵉ) ⵉⴳⴰ ⵕⵕⴰⵢⵚ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓ ⵙⵓⵙ. ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵓⵍ ⵏⴳⵔ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 1870 ⴷ 1875 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⴳ ⵡⴰⵏⵓ ⵏ ⵄⴷⴷⵓ, ⵉⴷⴰ ⵓⴱⴰⵄⵇⵉⵍ, ⵉⵎⵎⵜ ⴳ 1945. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ. ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵕⵕⵡⴰⵢⵚⵉⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ. ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ.

ⴱⵓⵍⵉⵜⵜ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ-ⴱⵉⵖⵏⵉⵜⵜ(Paulette Galand-Pernet) ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵉⵏⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⵏⵏⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵚⵚⵡⴰⵢⵚ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵙⵡⵡⵔⴰⵢⵏ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⵔⴳ. ⴰⵔ ⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴳⵉⵏⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⵢⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵔ ⵣⵣⵔⵉⴳⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵄⵣⵔⴰⵢ ⵉⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵕⵕⴰⵢⵚ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ.

ⵉⴳ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵕⵕⵡⴰⵢⵚ, ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰ ⴳ ⵏⵜⵜⴻⵜⵜⵓ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⵍⵏ ⵜⵉⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⵍⴰⵏ. ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ, ⵕⵕⴰⵢⵚ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵏⵏⵖ ⴰⵜⵔⵓⴱⴰⴷⵓⵔ, ⵉⴼⵍⴷ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵍⵉⴽⵙⵉⵙ ⵛⵓⵜⴰⵏ (Alexis chotin) ⴷ ⴱⵓⵍⵉⵜⵜ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ-ⴱⵉⵖⵏⵉⵜⵜ (baulette galand-bernet) ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵉⵏ 60 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1933. ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵜⵟⵟⴼ ⵢⴰⵜ, ⵙⵓⵍ ⵎⵎⵜⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⵥⵥⵉ. ⵉⴼⴼⵖ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⵉ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵙⴰ, ⵜⴰⵛⵛⵎⵓⵜⵉⵜⵜ ⴷ ⵓⵀⵢⵢⴰⴹ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⴰⵥⵕⵡⴰⵍⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵢⵓⵎⴹⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ.

ⵜⴰⵥⵕⵡⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵙ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴹⴰⵏⵏ ⴰⴳ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ. ⵉⴽⵛⵎ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ. ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵙ, ⵍⴽⵎⵏⵜⵉⵏⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⴳⵔⵔⵉⴱⴰⴱ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⴷⵔⵄⴰ, ⵄⵍⵉ ⴰⵚⵡⵉⵕⵉⵎⴱⴰⵕⴽ ⴱⵏ ⵍⵃⵙⵏ. ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵙⵡⴰⵔ ⵉ ⵉⴷⵓⴽⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ, ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵏⵓⵏⵏⵓⵢⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ. ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵅⵣⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏⵙ ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵉⴹⵕⴼⴰⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵙ.

ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20; ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵙⵓⵙ, ⵉⴹⴼⵕⵜⵏⵉⵏⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⵓⵎⵎⵏⴷⴰ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ, ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵏ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⵉ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⵍ ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵏⵜ ⵏⵉⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵏⵜⵜⴰⵏ, ⵏⵖ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵥⵏⵥⴰⵔⵏ ⵛⵛⴰⵎⵅ, ⵄⵎⵎⵓⵔⵉ ⵎⴱⴰⵔⴽ, ⵃⵎⴰⴷ ⴰⵎⵏⵜⴰⴳ, ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎⵏⵜⴰⴳ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵏⴱⴷⵔ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵜⵜ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ-ⴱⵉⵖⵏⵉⵜⵜ(Paulette Galand-Pernet), ⵡⵉⵏ ⴱⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴳⴳⵓ ⵡⵉⵊⵊⴰⵏ, ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⵓⵙⵜⴰⵡⵉ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ[1] [2].

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴰⴼⵔⵓⵅ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰⵔ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉⵖⴰⵎⴰⴷ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵉⴳⵉⵍ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⵥⵥⵉ, ⵉⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵡⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⵉⵙⴷⴷⵔ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵙ, ⵉⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵏ. ⵉⵎⵓⴷⴷⴰ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵙ ⵜⵥⵕⵡⴰⵍⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⴹⵓⴼ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵕⵕⴰⵢⵚ (ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⵉⴳ ⴰⵎⵖⵏⵏⵊ) ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵉⵏ ⵏⵙ, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⴱⴰⵟⵉ ⵎⴰⵕⴽⵓⵏⵉ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Pathé-Marconi), ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1937.

ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ 1933

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵖⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴳ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵣⵡⴰⴳ, ⴰⵙⵖⴰⵏ, ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵜⴰⴷⵉⵙⴽⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ
1 ⴰⵜⴱⵉⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ
2 ⴰⴹⴱⵉⴱ
3 ⵉⵖ ⵉⵙⵜⴰⵔⴰ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵏⵓ
4 ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ / ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⴰ ⴰⵔ ⴰⴼⵓⴷ
5 ⵚⵚⴰⵍⵉⵃⵉⵏ ⴰ ⵙⵙⴰⴷⴰⵜ ⴰ ⵍⵎⵓⵍⵓⴽ
6 ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
7 ⵍⵊⵓⵀⵕ
8 ⵚⵚⴱⵕ ⵍⵀⵏⴰ
9 ⵍⵎⴰⴽⵉⵏⴰ
10 ⵍⵃⵉⵊⵊ
11 ⵉⵙ ⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵅⵎⵎⴰⵎⵖ

ⴰⵜⴱⵉⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ (ⵜⴰⵖⵏⵏⵉⵊⵜ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵜⴱⵉⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵉⵔⴰ ⵏⵎⵓⵏ ⵙ ⴷⴰⵔⵓⵏ
ⵉⵖ ⵉⵢⵉ ⵜⵔⵉⵜ ⵉⵔⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵏⴳ ⵡⵉⵏⵏⵓⵏ
ⴰⴷ ⵏⵎⵓⵏ ⴰⴷ ⵏⵥⵕ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵏⵔⴰ ⵖ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵓⵏ ⵍⴰⵅⵢⴰⵔ ⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ
ⵎⴰⴷ ⵉⵢⵢⵉ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵉⵖ ⵉⵊⵍⴰ ⵓⵜⴱⵉⵔⵉ
ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ
ⴰ ⵅⵓⵢⴰ ⴰⵜⴱⵉⵔ ⵏⵖ ⴰⵃⴱⵉⴱ ⵏ ⵢⴰⵏ
ⴰⴷ ⵜ ⵓⴽⴰⵏ ⵍⴰⵃⵃ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵊⵍⵓⵏ
ⵍⵎⵓⵍⵓⵄ ⵢⴰⵏ ⵉⵚⵉⵢⵢⴹⵏ ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ
ⵏⴽⴽⵉ ⵏⵏⵉⵖ ⵢⵓⴼ ⴰ ⵜⵏ ⵉⴹⴰⵍⴱ ⵢⴰⵏ
ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵢⵓⵔⵓⵏ ⵏⵖ ⵜⵏ ⵕⴱⴱⴰⵏ
ⵏⴽⴽⵉ ⵏⵏⵉⵖ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴹⴰⵍⴱ ⵢⴰⵏ
ⵉⵎⵎⴰ ⴰⵅⵍⴰⵡⵉⵢ ⵓⵔ ⴰⴽ ⵙⴰⵔ ⴳⴳⴰⵡⵔⵏ
ⵎⵍⴰ ⴷ ⵍⵀⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ ⵉⵔⴰⴷ ⵊⵍⵓⵏ

— ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ

ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ (ⵜⴰⵖⵏⵏⵉⵊⵜ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⴰ ⴰⵔ ⴰⴼⵓⴷ
ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⴰⵎⵎⴰⵔⵏ ⴰ ⵍⵄⵣⵉⴱ ⵓⵔ ⴽ ⵢⴰⴷ ⵍⴽⵉⵎⵖ
ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵙⴽⵜⴰⵏ ⴰⵖ ⵉⴳⴳⵯⵉⵣ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
ⴷ ⵍⴱⵏⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴰ ⵣⵣⵉⵏ ⵉⵛⵡⴰⵏ
ⴰ ⵣⴰⴳⵎⵓⵣⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⴹⴰⵕ
ⵡⴰⵍⴰⵢⵏⵏⵉ ⵉⵇⴹⴰⴷ ⵍⵎⵓⵕⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ
ⴰ ⴽⴽⵉⵖⴷ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏⵥⵕⴷ ⵍⴱⵏⵢⴰⵏ ⵏⵏⵙ
ⵏⵥⵕⴰ ⵛⵛⵕⴰⵊⵎ ⵡⴰⵍⴰ ⵣⵍⵍⵉⵊ ⵉⵍⴰⵜⵏ
ⵃⴰⵇⵇⴰⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵓⵕⵓⴱ ⴰⵖ ⵉⵏⵛⵕ
ⵍⵎⵄⵍⵍⵎ ⵍⴽⵉⵖⴹ ⵢⴰⵡⵉⵜⵉⴷ ⵉⵙⵔⵙⵜ
ⴰⵙⵉⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵍⵎⴰⵏⴰⵣⵉⵀ ⵓⵍⴰ ⵛⵛⵕⴰⵊⵎ
ⴷ ⵜⴰⵛⵛⵕⴰⴼⵉⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵣⵍⵍⵉⵊ ⵉⵍⴰⵜⵏ
ⵎⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵣⵣⴰⵀ ⵍⴱⴰⵛⴰ ⴽⵉⵖ ⵉⵙⴰⴼⵔ
ⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⴽ ⵍⵃⵓⴽⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙ
ⴰ ⴰⵢⵜ ⵍⵎⴰⴽⴰⵏ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴷⵄⵓⵢⴰⵜⴰⵖ
ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵎⵎⴰ ⵀⴰⵏⵏ ⵍⵃⵓⴱⴱ ⵎⵢⴰⵔⵏ
ⵓⴼⵉⵖⴷ ⵍⵃⵓⴱⴱ ⵉⴳⴰ ⵍⵊⴷⵉⴷ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵓⵍ
ⵉⵔⵉ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵏⵓ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⴷ ⵍⵄⴰⵇⵇⵍ
ⴰ ⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ ⴱⵉⴷⴷ ⴰⴽ ⵏⵣⵣⵏⵣ ⵏⵖ ⴰⴷ ⴽ ⵏⴰⵔⴰ
ⵖ ⵍⴽⵉⵖⴹ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴱⵉⴱ ⵓⴼⵉⵖⵜ

— ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1945, ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵏⵜⵍ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 1943 ⴷ 1948 (ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1945), ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⴰⵥ ⴷ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ[3].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://web.archive.org/web/20171027181425/http://imiksimik.toile-libre.org/fra/artists/lhaj_belaid.html
  2. Raïss Lhaj Belaïd : le maître de la chanson soussie
  3. https://web.archive.org/web/20171009191510/http://www.hespress.com/tamazight/300702.html