ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⴰⵎⵖⵏⵏⵊ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵖⵏⵏⵉⵊⵏ ⵏⵖ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⴰⵎⵖⵏⵏⵊ"

5 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 5 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.