Jump to content

ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴳ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ 2022

ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ (ⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴱⴰⵢⵃ) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⵏⵏⵊ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵉⴳ ⴰⵏⴹⴹⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ. ⵉⵍⵓⵍ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972 ⴳ ⵓⵙⵓⵏⵙⵙⵡⴰⵍⵎ,ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵙ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⴳ ⵖⵓⵔⵙ 2 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ, ⵉⵍⵎⴷ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵄⵟⵓⵕ ⵣⵓⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ. ⵉⴽⴽⴰ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ "ⵍⵎⵙⴰⴱⵉⵃ", ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ "ⵍⴰⵃⵏⴰⵏ", ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ "ⵉⵇⵇⴱⵉⵍⵏ" ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1984 ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵏⵉⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ "ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ" . ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵜⴰⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994.[1] [2] [3]

ⵉⵥⵕⴰ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵙⵙⵡⴰⵍⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ, ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⴷ ⵉⵏⴽⵉⵔ, ⵙⴳ ⵍⵍⵉⴳ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰ ⴳ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴷⴳⵙ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ. ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ.

ⵢⵓⵙⵉ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵄⵟⵓⵕ ⴳ ⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵙⵓⵙ. ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵉⴽⴽⴰ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⵜⴰⴳⵔⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵕⵕⵡⴰⵢⵚⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⵏⵥⴰⵕⵜ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ.

ⵍⴱⴰⵏⵊⵓ ⵏ ⴳⵉⴱⵙⵓⵏ ⵜⵉⵏⵓⵔⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵍⴱⴰⵏⵊⵓ

ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⵏⵊⵏ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⴱⴰⵏⵊⵓ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⵏⵊⵏ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏ.

ⵜⴰⴷⵉⵙⴽⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ
1 ⵚⴱⴰⵃ ⵍⵅⵉⵔ ⴰ ⵣⵣⵉⵏ 2018
2 ⴰⵖⵔⵉⴱ 2015
3 ⵕⵡⴰⵃ ⴰⵡⴰ ⴰ ⵣⵣⵉⵏ 2018
4 ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ 2022
5 ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ 2018
6 ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 2016
7 ⴳⵉⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰⵃ 2020
8 ⴰ ⵙⵉⵔ ⴰ ⵙⵙⵍⴰⵎ 2022
9 ⵢⴰⵏ ⴰⵖ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵛⴽ ⴷ 2020
10 ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵉⵏⵓ 2018
11 ⵙⵉⵔ ⵙⵉⵔ ⴰⵡⴷⴷⵉ 2018
12 ⵓⵔ ⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵔⴰ 2016
13 ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵎⵓⵏ 2018
14 ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵉⵏⵓ ⵎⴰⵏⵣⴰⴽⵉ 2018
15 ⵙⵍⵍⴽ ⴰⵡⴷⴷⵉ ⵙⵍⵍⴽ 2015
16 ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵙⵎⵓⵏ 2018
17 ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 2019
18 ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵙⵙⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵜ 2022
19 ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵜⴰⵏ 2018
20 ⴰⵃⴱⵉⴱ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ 2018
21 ⵎⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⵏⵉⵖ 2015
22 ⴰⵃⴱⵉⴱ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰ ⵉⴼⵜⴰ 2018
23 ⵖⵉⵔ ⵙⵉⵔ ⴰ ⵡⵉⵏⵓ ⵖⵉⵔ ⵙⵉⵔ 2018
24 ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵉ ⵍⵀⵎⵎ 2018
25 ⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵜⴰⵏ 2020
26 ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵚⵃⴰⵏ 2016
27 ⵓⵔ ⵏⵥⵕⴰ ⵢⴰⵜ 2016
28 ⴰⴷ ⵉⴳ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⵄⵡⴰⵏ 2015
29 ⴰⴷ ⴰⵎ ⵉⵙⴰⵄⴷ ⵕⴱⴱⵉ 2021
30 ⵉⵖⵍⴱ ⵉⵢⵉ ⵣⵣⵎⴰⵏ 2018

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]