ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
Al Hoceima (ⴼⵕ)
Al_Hoceima_Quemado
ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⵎⴰⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 56.716 ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ 92606 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ (ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014)[1]
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ [2]
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ 93000
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
35.247222, -3.932222
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⵉⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⵖⵣⵓⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵊⴷⵉⵜ (ⵙ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ:الحسيمة), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴰⵏⵙⵍⵉⵎ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵙ 291ⴽⵎ ⴳ ⵓⴷⴰⵔⴰⵎ ⴷ 205ⴽⵎ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⴳⴰ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⵓⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⵜⵏⵓⴷⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵓⴷⴰⵔⴰⵎ (ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⵊⵊⴱⵀⴰ) ⴷ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ (ⵎⵉⴹⴰⵔ, ⴷⵔⵉⵡⵛ, ⵏⴰⴹⵓⵕ, ⴱⵔⴽⴰⵏ). ⵜⴳⴰ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴱⵇⵓⵢⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ ⴱⴰⴷⵉⵙ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴱⵇⵇⵓⵢⴰⵙ. ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵉⵎⵣⵓⵔⵏ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛⵓⵊⴷⵉⵔ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://www.hcp.ma/file/167575/
  2. https://cptetouan.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/