ⴰⵏⵏⴰⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ
ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ
ⴰⵏⴱⴷⵓ
ⴰⵎⵡⴰⵏ

ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ (ⴰⵎⴰⴳⵓ: ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ), ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⴽⵓⴷⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⵥⴰⵕ, ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⴰⵚⵎⵎⵉⴹ, ⵜⵉⵔⵖⵉ, ⵜⴰⴹⵓⵕⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ, ⴰⴷⴼⵍ ⵏⵖ ⵜⵉⵍⵉⵙⵜ. ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ, ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ, ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ, ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ, ⴷ ⴰⵏⵏⵣ ⵏ ⴰⵎⵡⴰⵏ.

ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ

ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ: ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⴷ ⵜⵓⴳⴰ.
  • ⴰⵏⴱⴷⵓ: ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵎⴳⴳⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⵖⵉ.
  • ⴰⵎⵡⴰⵏ: ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⴹⴰⵕⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵍⵄⵊⴰⵊ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]