ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ
ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ
ⴰⵏⴱⴷⵓ
ⴰⵎⵡⴰⵏ

ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⴳⵔ ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵚⵎⵎⵉⴹⵓⵏⵥⴰⵕⴰⴷⴼⵍ ⴷ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵍⵅⵉⵔ ⴷ ⵎⴰⵢ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⴰⵜ ⴰⵃ-ⴰⵜⵜ-ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵃⴰⵢⵙⵡⴰ ⴷ ⴰⵔⴳⵉⵙ ⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]