Jump to content

ⴰⵏⵥⴰⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵥⴰⵕ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵔⵓⴷⴷⵎ
ⵎⴰⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ

ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵉⴳⴰ-ⵜ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⴷ-ⵟⵟⴰⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⴳⵯⵏⴰ ⵏⵖ ⵉⵎⴷⵍⴰⵉⴳⵏⵏⴰ[1][2], ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ 0.5 mm ⵖ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴰⵏⵥⴰⵕ-ⴰⵏⵏ ⵉⴼⵙⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ 0.2mm ⴷ 0.45mm ⵖ ⵜⵉⴷⴷⵉ, ⵢⵓⵙⵢ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵡ_ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ; ⴰⴽⵜⴼⵓⴼ, ⴰⵏⵛⵏⴰⵛ, ⴰⵔⵛⴰⵛ, ⴰⵏⴼⴰⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Kaplan، Sarah (25 ⵖⵓⵛⵜ 2017). "It rains solid diamonds on Uranus and Neptune"
  2. Lauren Springer Ogden (2008). Plant-Driven Design. Timber Press