ⴰⵎⵡⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵎⵡⴰⵏ
ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ
ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ
ⴰⵏⴱⴷⵓ

ⴰⵎⵡⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⴳⵔ ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵟⴰⵕⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵍⵄⵊⴰⵊ. ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]