ⴰⵏⴱⴷⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵔⴷⵏ ⴳ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ

ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵏⵖⴷ ⴰⵡⵍⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⴳⵔ ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵎⴳⴳⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⵖⵉ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵛⵓⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ. ⵉⴹⴼⵕ ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⴷ ⵉⴹⴼⵕⵜ ⴰⵎⵡⴰⵏ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Summer: The warmest season", LiveScience