Jump to content

ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵄⵉⵏ ⴰⵙⵔⴷⵓⵏ ⵖ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ

ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⴳⵔ ⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⴷ ⵜⵓⴳⴰ, ⵜⴰⵍⴷⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵛⵓⴽⴽⵓⵏ ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵖ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴼⴰⵍⴽⴰⵢ ⵜⴰⵍⴷⵔⴰⵔ ⵙ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⴷ ⵜⵓⴳⴰ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏ ⵓⵍⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵛⵜⵜⴰⵏ. ⵉⴹⴼⵕ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ ⴷ ⵉⴹⴼⵕⵜ ⴰⵏⴱⴷⵓ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴱⵔⵉⵜⴰⵏⴽⵢⴰ, ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ (ⵙ ⴳⵍⵣ)