ⵜⵎⵙⵉⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵎⵙⵉⵢⴰ
تمسية

30°26′N 9°36′W / 30.433°N 9.600°W / 30.433; -9.600
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵇⴷⵓⵃ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 1.103.032[1]
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ


ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ «ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: التمسية, ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Temsia» ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ-ⴷⵔⵄⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵖ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⴷ ⴷⴰⵃⵃⵓ, ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴷⴷⵔⴰⵔⴳⴰ, ⵖ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⵉ ⵚⵚⴰⴼⴰ, ⵖ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵇⵇⵯⵍⵉⵄⴰ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1959 ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1956. ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1992 ⵜⴱⴹⴰ ⴷⵉⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⴷ ⴷⴰⵃⵃⵓ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵖ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 20 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵣⵣⵖ 9478 ⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960 ⴰⵔ 18696 ⵖ 1982, ⵖ 1992 ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⴷ ⴷⴰⵃⵃⵓ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵉⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ 15756 ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994, ⵉⵖⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ 26385 ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ 2004. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵔⵓⵢ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ .

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
1960 9478
1982 18696
1994 15756
2004 26385

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵎⵎⵔⴽⴽⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏⴳⵔ 20° ⴷ 30°.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ
 • ⵉⵅⵯⵔⴱⴰⵏ
 • ⴱⵓⵣⵓⴳ
 • ⴰⵢⵜ ⵎⵓⵙⴰ

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵊⵊⵏⴰⵏ
 • ⴰⵙⴰⵢⵙ
 • ⵜⵉⴼⵔⴷⵉⵜ
 • ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ
 • ⴷⵔⴱ ⵍⵃⵎⵎⴰⵏⵉ
 • ⵜⴰⵄⵎⵉⵔⵉⵜ
 • ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵊⵊⵔⴼ
 • ⵉⴳⵔ ⵓⴷⵡⵡⴰⵔ
 • ⵍⴱⴷⵓⵄ
 • ⴷⵔⴱ ⵍⵎⴰⴽⵉⵏⴰ
 • ⴰⴹⵡⵡⴰⵕ ⵏ ⵄⵍⵉⵡⴰ
 • ⵄⵉⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵇⵇⴰⵙⵎ
 • ⴰⵎⵀⴰⵢⵛ
 • ⴱⵕⵕⴰ ⵓⴷⵡⵡⴰⵔ
 • ⵜⴰⵎⴰⵄⵉⵜ
 • ⵉⴳⵔ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ
 • ⵉⵎⵍⴰⵍⵏ
 • ⴱⵏⴷⵔⴰⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]