ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ

1921–1926

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵖ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴰⵊⴷⵉⵔ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ GMT+1
ⵜⴳⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵣⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[1] ⵏⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ (ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜ : ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ) ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⵣⵖ 1921 ⴰⵔ 1926. ⴰⵊⴷⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ.[2] ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⵔⵙⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵃⴰⵏⴷ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⵏⵖ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵏⴽⵔⵏ ⵖ ⵔⵔⵉⴼ ⴳⵔ 1921 ⴷ 1926. ⵉⵙⵓⵍ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ, ⴷ ⴰⵢⵜ ⵔⵔⵉⴼ.

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ (1926)

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. (ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ): https://tifray.com/category/ineghmisen/arif/
  2. Discovering Imperialism: Social Democracy to World War I. BRILL. p. 549.