Jump to content

ⵛⴰⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵛⴰⵍⴰ
ⵛⴰⵍⴰ

ⵛⴰⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵣⵔⵓⵢⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵔⴱⴰⴹ، ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ,ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵛⴰⵍⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃ.

ⵜⵍⵍⴰ ⵛⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵡⵚⴼⵏⵜ ⵉⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⵖⴰⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵢⵜⵜⴰⵙⵉ ⵉⵙⵎ "ⵛⴰⵍⴰ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ" (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Sala Colonia) ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵛⴰⵍⴰ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵟⵍⵉⵎⵓⵙ، ، ⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵓⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 40 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵜⵥⵕⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴱⴷⴷⴻⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ، ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵙ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵏ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⴷ ⵉⵔⴰⴷⴰⴱⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴳⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷ ⵓⵙⴳⵉⴷⵔ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⴰⵏⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵟⵍⴰⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵄⴽⵔⴰⵛ. ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 144 ⵢⵙⵙⵓⵜⵍ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵏ، ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵛⴰⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵓⵔ ⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ. ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵛⴰⵍⴰ ⵜⵡⴰⵣⵡⴰⴳ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]