Jump to content

ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 52 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 23 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴰⵎⵣⴳⵉ ⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ). ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵛⵔⵛⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ,[1] ⵏⵏⴰ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵎⵥ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵔ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ[2]

ⵢⵓⴱⴱⴰ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵢⵙⵙⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⵉⵏ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⵉⵏ

ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵄⵓⴱⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵄⵓⵍⵢⵓⵙ ⵇⵉⵣⴰⵔ ⵄⵓⴱⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ, ⴷ ⵢⴰⵙⵢ-ⴷ ⵙ ⵕⵓⵎⴰ, ⴳ ⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵖⵓⵛⵜⵓⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵇⵉⵣⴰⵔ, ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵕⵓⵎⴰ ⴷ ⵄⵜⵉⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵓⴱⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ[8] ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵔⵓⵎⴰⵏ ⴽⵉⵣⴰⵔ ⵓⴽⵜⴰⴼⵢⵓⵙ, ⵢⵓⵎⵥ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ. ⵉⵙⴱⴰⴹ ⵢⵓⴱⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉ. ⵉⵙⵙⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 23 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙ ⴱⵓⵜⵍⵉⵎⵓⵙ ⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴽⵔ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⵖ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉⴽⵉⵏ, ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵖⵔ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⴰⵙⴰⴳⵡⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵉⵍ, ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵙⴳ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵥⵉⵕⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵜ ⵛⵛⵔⵛⴰⵍ, ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⴰⵎⵎ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⴰⵔⴰⴱⵉⴽⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙ.

ⵉⵎⵎⵓⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵓⵎⴹⵍ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵔⴰ ⵙⵍⵉⵏⵉ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵉⴱⴰⵣⴰ (60 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ). ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⁇ ⵇⵓⴱⵕ ⵏ ⵕⵓⵎⵢⴰ ⁇ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵀⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⵣⴳⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵚⵚⴱⵕⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.youtube.com/watch?v=x-Ba7i3kRKo
  2. https://www.youtube.com/watch?v=ahegNRis7xM