ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: IUBA; ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ: Ἰóβας, Ἰóβα ⵏⵖ Ἰούβας;) ⵉⴷⴷⵔ ⴳⵔ 48 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ 23 ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵡⵍ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵕⴰ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵎⵉⵙⵕⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵕⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ.[1]

ⵜⵓⴷⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵥⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ 46 ⴷⵄ, ⵉⵏⵏⵔⴰ ⵢⵓⵍⵢⵓⵙ ⴽⴰⵢⴷⴰⵔ ⴱⴰⴱⴰⵙ (ⴳ ⵜⴰⴱⵙⵓⵙ), ⵜⴷⵡⵍ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵕⵓⵎⵉⵢ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 40 ⴷⵄ.

ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ-ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⵔⴰ ⴽⴰⵢⵙⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 46 ⴷⵄ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏⵖ ⵙⴹⵉⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⴰ ⵖⴼ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵍⵓⵍ ⴳⵔ 52 ⴷ 50 ⴷⵄ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵏⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷⵡⴰⵏ ⵔⵓⵍⵔ(Duane Roller), ⵓⵔ ⵉⴼⵍⵉⵙ ⵙ ⵓⵢⴰ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ "ⵔⵓⵍⵔ" ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 48 ⴷⵄ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵔⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ "brefos" ⵉⵙⵏⴰⵎⴽ ⵜⴰⵙⵍⵎⵢⴰ. ⵉⵔⵎ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴳⵔ 4 ⴷ 6 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ "pias" ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵙⵙⵎⵔⵉⵙⵏ ⵉ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ. ⵖⴼ ⵓⵢⴰ, "ⵔⵓⵍⵔ" ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⵏⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⴷ 2 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴳⵔ 48 ⴷ 46 ⴷⵄ.

ⵢⵉⵡⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵙ ⴽⴰⵢⵙⴰⵔ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⵔ ⵕⵓⵎⴰ. ⴷⵉⵏⵏ ⴰ ⴳ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵜ. ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵏⵏⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵕⵓⵎⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ 20 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵢⴰⵔⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ "Roman Archaeology" [ⵜⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵜ]. ⵉⵙⵙⵏⴽⵔ ⵜ ⵉⴷ ⵢⵓⵍⵢⵓⵙ ⴽⴰⵢⵙⴰⵔ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵓⴽⵜⴰⴼⵢⴰⵏ (ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⴰⵡⴳⵓⵙⵜⵓⵙ). ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ, ⵉⵎⵓⵏ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⴷ ⵓⴽⵜⴰⵡⵢⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵛⴱⴰⵕⵏ, ⵉⵍⵎⴷ ⵙⴳⵉⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ. ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵡⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵉⵖ ⵏ ⴰⴽⵜⵢⵓⵎ.[2]

ⵓⵖⵓⵍ ⵖⵔ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ 30 ⴷⵄ, ⵉⵔⴰⵔ ⵜ ⵓⴽⵜⴰⵡⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ. ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⵓⵕⴼⴰ ⵏ ⵕⵓⵎⴰ. ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴰⵡⴳⵓⵙⵜⵓⵙ ⴳ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵀⵉⵙⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵉⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⴰⵙ ⵉⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵕⴰ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⴳⵔ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 26 ⴷⵄ ⴷ 20 ⴷⵄ, ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ. ⴳ 25 ⴷⵄ, ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵕⵓⵎⴰ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ (ⴰⵎⵔ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ) ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⵢⴰⵎⵥ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴰⵎ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ.[2]

ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵙⵜⵔⴰⴱⵓ, ⵜⵏⴱⴹ ⵕⵓⵎⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ (33 ⴷⵄ - 25 ⴷⵄ) ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵕⴼⴰ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ, ⵉⴼⴽ ⵜⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵡⴳⵓⵙⵜⵓⵙ ⵉ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⴳ 25 ⴷⵄ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜⵉ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⴷ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵔⴰ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⵖⵔ ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⵙⵎⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴽⴰⵢⵙⴰⵔⵢⴰ (ⵛⵔⵛⵍ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ) ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⴰⵡⴳⵓⵙⵜⵓⵙ. ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⴳ "ⴽⴰⵢⵙⴰⵔⵢⴰ" ⴷ "ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ" (Volubilis) ⴷⴰ ⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵔⴽⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵉⵙⵕⵉⵜ, ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⵕⵓⵎⵉⵢⵜ.

ⵉⵜⵜⵢⵓⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵔⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ 2. ⵉⵙⵙⴱⵖⵙ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵜ, ⵉⵏⵏⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵜ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵏⴽⴷⴰ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵢⵜ.[2]

ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵕⴰ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ.
 • ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⴱⵟⵓⵍⵎⵉⵜ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵔⴰ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ (40 ⴷⵄ - 6 ⴹⵄ), ⵢⵓⵔⵓ ⴷⵉⴷⵙ:
  • ⴱⵟⵓⵍⵉⵎⵉ ⵏ ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 10 ⴷⵄ/5 ⴷⵄ.
  • ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴻⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⴰⵢ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⴷⵔⵓⵙⵉⵍⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵢⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⴷⵔⵓⵙⵉⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴳⵍⴰⵎ ⴰⵎ ⵜⴰⵢⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢ ⴷ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵔⴰ, ⵏⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵟⵓⵍⵉⵎⵉ ⵏ ⵎⴰⵡⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ.
 • ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴳⵍⴰⴼⵉⵕⴰ (Glaphyra), ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵙⴳ ⴽⴰⴱⴰⴷⵓⴽⵢⴰ (Cappadocia). ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵕ ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵀⵉⵕⵓⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ (Herod the Great). ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⴼⴰⵏ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⵎⴳⴰⵍ ⴱⴰⴱⴰⵙ. ⵜⴻⵜⴰⵀⵍ ⴳⵍⴰⴼⵉⵕⴰ ⵙ ⵢⵓⴱⴰ ⴳ 6 ⵏⵖ ⴷ 7 ⴹⵄ. ⵜⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵀⵉⵕⵓⴷ ⴰⵔⴽⵉⵍⵓⵙ (Herod Archelaus), ⵢⴰⵏ ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵀⵉⵔⵓⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵊⵓⴷⵢⴰ. ⵜⴼⵍ ⴳⵍⴰⴼⵢⵔⴰ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 7 ⴹⵄ. ⵢⵓⴱⴰ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⵉⴼ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴷ ⴳⵍⴰⴼⵉⵕⴰ[3]

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ[3][ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵔⴰ ⵢⵓⴱⴰ 2 ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ, ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⵜⴰⴽⵍⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⵔⵉⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵕⵓⵎⵉⵢⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ Όμοιότητες (ⵜⵉⵎⵔⵡⵓⵙⵉⵏ). ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⴰⵕⴰⴱⵢⴰ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵏⵣⵣⴰⵏ ⴳ ⵕⵓⵎⴰ. ⵖⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ. ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵛⵛⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵙⴳⵉⵙⵏ:

 • Roman Archaeology, ⵙⵉⵏ ⵉⵍⴷⵉⵙⵏ.
 • Resemblances, ⴽⵓⵥ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙ.
 • On Painting, ⵜⴰⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙ.
 • Theatrical History, ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙ.
 • The Wanderings of Hanno, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵃⴰⵏⵏⵓ.
 • On Euphorbion.
 • Libyka, ⴽⵔⴰⴹ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙ.
 • On Arabia, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ.
 • On Assyria, ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ.
 • Epigrams, ⵉⴱⴷⵔ ⴷ ⴳⵙ ⴰⵜⵉⵏⵢⵓⵙ (Athenaeus) ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⵙⵙⵏ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵉⵏ[3][ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • (ⴼⵔ) Charlier Berthier, Le sanctuaire punique d'El hofra à Constantine, édition Fournier, 1844.
 • (ⴼⵔ) Mouloud Gaid, Aguellids et Romains en Berbérie, éditions SNED, Alger, 1972.
 • (ⴼⵔ) Stéphane Gsell, Histoire de l'Afrique du Nord, édition Hachette, 1920.
 • (ⴼⵔ) Josiane Lahlou, Moi, Juba roi de Maurétanie, Paris-Méditerranée, 1999, ISBN 2-84272-059-8. (ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏ)
 • (ⴼⵔ) Jean Mazard, Corpus Numérum Mauretanieque, Arts et Métiers graphiques, 1955.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, 27 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021.
 2. 2.0 2.1 2.2 ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021.
 3. 3.0 3.1 3.2 ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, 27 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021.