Jump to content

ⴱⴰⵟⵍⵉⵎⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴱⴰⵟⵍⵎⵓⵙ ⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ، ⵏⵖ ⴰⴱⵟⵓⵍⵉⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵏⴱⴹ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ,ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵇⴰⵢⵚⴰⵔⵉⵢⵜ (ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ) ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ (ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ). ⵉⵍⵓⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⵟⵍⵉⵎⵓⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1 ⵉⵏⴱⴹ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 23 ⴰⵔ 40 ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵇⵉⵚⴰⵔⵢⴰ ⵛⴰⵔⵛⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵖⵉⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴽⵉⵍⵓⴱⴰⵜⵔⴰ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⵉⵎⴹⵍ ⴷⴳ ⵛⴰⵛⵔⵛⴰⵍ ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵉⵡⵉⵙ ⴽⵉⵍⵓⴱⴰⵜⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵔⴽⵓⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵔ ⵓⵥⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ-ⴰⴳⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵜⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ,ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⴱⴰⵟⵍⴰⵎⵉⵜ. ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⵢⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉⵇⵉⵢⵜ ⵊⵓⵍⵢⴰ ⵓⵔⴰⵏⴰ ⵢⵓⵔⵓ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷⵔⵓⵙⵉⵍⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⴰⵀⵍⵏ ⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴼⵉⵍⴽⵙ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ.

 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ