ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ
ⵓⵎⵍⴰⵏ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵊⴰⵃⵓⴷ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1937
ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵜ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1989
ⴰⵏⴼⴰ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵕⵕⴰⵢⵙ • ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ
https://open.spotify.com/artist/1eb4uJCy9WWpcqxNVe5idW https://www.deezer.com/artist/11162632

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ (1937-1989) ⵏⵖⴷ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵊⴰⵃⵓⴷ ⵏⵖ ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵉ, ⵉⴳⴰ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵍⵓⵍ ⵖ 1936 ⵖ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ ⵖ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵍⴱⵏⵙⵉⵔⵏ (ⴷⵎⵙⵉⵔⴰ), ⵎⴰⵛⵛⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵖ [[ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰ|ⴰⵏⴼⴰ]].

ⵉⵃⵙⴰ ⵍⵇⵇⵯⵕⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵎⵥⵥⵉ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵔⵔⵉⴱⴰⴱ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵖ 1963. ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵔ ⵖ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵡⵉⵙⵔⴰ.

ⵉⵙⴱⵉⴷ ⵜ ⵍⵎⵅⵣⵏ ⵖ 1981 ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵔⵏ|ⴰⴳⴳⵓⵔⵏ .

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]