Jump to content

ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ - ⴰⵙⴼⵉ. ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⴱⵔⵉⴷ ⴰ 7.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]