ⵉⵏⴽⴰⵏⵟⵓ (ⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵏⴽⴰⵏⵟⵓ
ⵍⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼⵍⴰⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴼⵓⵖ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴼⴰⵏⵜⴰⵣⵢⴰ, ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 109 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ

ⵊⴰⵔⵔⵉⴷ ⴱⵔⴰⵛ

ⴱⵉⵔⵓⵏ ⴱⵉ ⵀⵡⴰⵔⴷ
ⴰⴼⴰⵔⵙ

ⴽⵍⴰⵔⴽ ⵙⴱⵉⵏⵙⵔ

ⵢⴼⵉⵜ ⵎⵔⵉⵏⵏⵓ
ⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ

ⵊⴰⵔⵉⴷ ⴱⵔⴰⵛ

ⴽⴰⵔⵉⵙⵙ ⵙⵎⵉⵜⵜ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⵍⵉⵏ-ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⵉⵔⴰⵏⴷⴰ

ⵉⵏⴽⴰⵏⵟⵓ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Encanto) ⵢⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ, ⴰⵡⵔⵎⵓ, ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⵓⵔⴷⵉⵏⴰⵜⵓⵔ ⴳ 2021 ⵣⴳ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ. ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵣⴳ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵏ. ⴷ ⵢⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵊⴰⵔⵔⵉⴷ ⴱⵔⴰⵛ ⴷ ⴱⵉⵔⵓⵏ ⴱⵉ ⴱⵡⴰⵔⴷ, ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴽⵍⴰⵔⴽ ⵙⴱⵉⵏⵙⵔ ⴷ ⵢⴼⵉⵜ ⵎⵔⵉⵏⵏⵓ, ⴷ ⵙⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵏ ⵊⴰⵔⵓⴷ ⴱⵔⴰⵛ ⴷ ⴽⴰⵔⵉⵙⵙ ⵙⵎⵉⵜⵜ.

ⵜⴰⵏⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ ⵜⵣⴷⴰⵖ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵖ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ. ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵢⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⵏ ⵍⵄⵊⴱ, ⴰⴱⵍⴰ ⵎⵉⵔⴰⴱⵉⵍ, ⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ 15 ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙ, ⴷ ⵜⵄⵉⵛ ⴷ ⵣⴰⵍⴰⵜ ⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⵍⵉⵖ ⴰⴷⴰⵔⵙ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰⵏⵙ ⵡⵍⴰ ⵏⵜⴰⵜ. ⴷ ⵎⵍⵉⵖ ⵜⵅⵔⴱⵇⵏ ⵍⵄⵊⴰⵢⴱ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵜⵙⵏ ⵖⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⴱⵍⵉ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ ⴰⵢⵣⴷⴰⵔⵏ ⴰⵙⵜⵉⵜⵄⵜⵇ.

ⵉⵎⵀⴹⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ
 • ⴰⴱⵡⵉⵍⴰ ⴰⵍⵎⴰ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⵜⴰⴼⵇⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ. ⵓⵔⴷⴰⵔⵙ ⴽⵔⴰⵏ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⵏ ⵍⵄⵊⴰⵢⴱ ⵎⴰⵛ ⵏⵜⴰⵜ ⴰⴷⴷⴰⵔ ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵛⵛⵎⵄⵜ ;
 • ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⴰⵍⵎⴰ, ⵉⵎⵓⵜⵜⵏ ;
  • ⵊⵓⵍⵢⵉⵜⴰ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⴰⵍⵎⴰ ⴷ ⴱⵉⴷⵔⵓ. ⴷⴰⵔⵙ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⵏ ⴰⵜⴰⵊ ⵡⴰⵏⴰ ⵉⴱⵔⵉⵏ ⴰⵢⵊⵉ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵎⵉⵏⵙ ;
  • ⴰⴳⵓⵙⵜⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵊⵓⵍⵢⵉⵜⴰ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴱⵉⵍⵍⴰ, ⵍⵡⵉⵙⴰ ⴷ ⵎⵉⵔⴰⴱⵉⵍ ;
   • ⵉⵙⴰⴱⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⵜⴰⴼⵔⵓⵖⵜ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵊⵓⵍⵢⵉⵜⴰ ⴷ ⴰⴳⵓⵙⵜⵏ. ⴷⴰⵔⵙ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⵏ ⴰⴷⵉⵜⵙⵎⵖⵉ ⵉⵊⴷⵉⴳⵏ ⵍⵓⵇⵜⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵎⴰⵛ ⵓⵍⴰ ⴰⵔⵜⴰⵊⴰ ⴰⴳⴰⵢⵓⵏⵙ ⴰⵜⴳ ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵄⵣⴰⵏ ;
   • ⵍⵡⵉⵙⴰ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵊⵓⵍⵢⵉⵜⴰ ⴷ ⴰⴳⵓⵙⵜⵏ. ⵜⵥⴷⴰⵔ ⴰⵜⴰⵙⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵎⴰⵢⵥⴷⴰⵢⵏ ⵙ ⵢⴰⵡ ⴼⵓⵙ, ⵎⴰⵛ ⴰⵔⴳⵉⵙ ⵉⵜⵉⵍⵉ ⵍⵅⵓⴼ ⵏ ⵉⵖ ⵓⵔⴰⵜⵙⵓⵙⵎ ⵎⵉⴷⵏ ;
   • ⵎⵉⵔⴰⴱⵉⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵓⵍⵢⵉⵜⴰ ⴷ ⴰⴳⵓⵙⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵍⵇⵉⵙⵜ. ⵍⵄⴽⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰⵏⵙ, ⵏⵜⴰⵜ ⵓⵔⴷⴰⵔⵙ ⴽⵔⴰⵏ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⵎⴰⵛ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵄⵣⵣⵉⵜ ⵍⵉ ⵓⵔⴷⴰⵔ ⵃⵜⴰⵢⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵡⵊⴰ ;
  • ⴱⵔⵓⵏⵓ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⴰⵍⵎⴰ ⴷ ⴱⵉⴷⵔⵓ, ⵉⵊⵍⴰⵏ. ⴷⴰⵔⵙ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵣⵔ ⵉⵎⴰⵍⵍ ;
  • ⴱⵉⴱⴱⴰ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⴰⵍⵎⴰ ⴷ ⴱⵉⴷⵔⵓ. ⵜⵍⴰ ⵖⴰ ⴼ ⴽⵃⵉⵍⵜ, ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⵏ ⴰⵜⵙⴰⴱⴰⴷⴰⵍ ⵍⵊⵓⵡ ;
  • ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⴱⵉⴱⴱⴰ ;
   • ⴷⵓⵍⵓⵔⵉⵙ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⴱⵉⴱⴱⴰ ⴷ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ. ⵜⵥⴷⴰⵔ ⴰⵜⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵎⴰⴷⴰⵙ ⵉⵇⵔⴱⵏ ⵡⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰⴳⵓⴳⵏ ;
   • ⴽⴰⵎⵉⵍⵓ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⴰⴼⵔⵓⵅ ⵏ ⵜⵓⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⴱⵉⴱⴱⴰ ⴷ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ. ⴷⴰⵔⵙ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⴰⵢⵜⵃⵡⴰⵍⵙ ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ;
   • ⴰⵏⵜⵓⵏⵢⵓ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ, ⴰⴼⵔⵓⵅ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⴱⴱⴰ ⴷ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ. ⴷⴰⵔⵙ ⵍⵇⵓⴷⵔⴰ ⴰⵢⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵓⴹⴰⵔⵏ.
ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴳⴰⵍ

ⵉⵎⵀⴹⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵎⴰⵔⵢⴰⵏⵓ, ⴰⵎⵙⵉⴳⵍ ⵏ ⵉⵙⴰⴱⵉⵍⵍⴰ ;
 • ⵙⵉⵏⵢⵓⵔⴰ ⴳⵓⵣⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵎⴰⵔⵢⴰⵏⵓ ;
 • ⴱⵉⴽⵓ, ⵢⴰⵡ ⵜⵓⵇⵏ.

ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼ ⴰⵙⵓⴼⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵍⵉⵙⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ : ⵉⵏⴽⴰⵏⵟⵓ
 • ⴰⵙⵓⴼⵖ : ⴱⵉⵔⵓⵏ ⵀⵓⵡⴰⵔⴷ, ⵊⴰⵔⵔⵓⴷ ⴱⵔⴰⵛ ⴷ ⵛⴰⵔⵉⵙ ⴽⴰⵙⵜⵔⵓ ⵙⵎⵉⵜⵜ
 • ⵙⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ : ⵊⴰⵔⵉⴷ ⴱⵔⴰⵛ, ⵛⴰⵔⵉⵙ ⴽⴰⵙⵜⵔⵓ ⵙⵎⵉⵜⵜ, ⵍⵉⵏ-ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⵉⵔⴰⵏⴷⴰ
 • ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ : ⵊⵉⵔⵎⵉⵏ ⴼⵔⴰⵏⴽⵓ
 • ⴰⴼⴰⵔⵙ : ⵏⴰⵜⵜⴰⵏ ⴽⵓⵔⵜⵉⵙ, ⵢⴼⵉⵜⵜ ⵎⵉⵔⵉⵏⵓ ⴼⵍⵓⵔⵙ, ⵊⵉⵏⵉⴼⵔ ⵍⵉ, ⴽⵍⴰⵔⴽ ⵙⴱⵉⵏⵙⵔ
 • ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ : ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ ⴷ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔⵣ
 • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ : ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
 • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ : ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
 • ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ : 99 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
 • ⴰⴼⵓⵖ :
  • ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ : 3 ⵏⵓⴼⵓⵎⴱⵔ 2021 (ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵀⵓⵍⵉⵡⵓⴷ)[1] ; 24 ⵏⵓⴼⵓⵎⴱⵔ 2021 (ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜⴰⵏ ⴽⵓⵍⵓ)
  • ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ/ⴼⵕⵏⵚⴰ : 24 ⵏⵓⴼⵓⵎⴱⵔ 2021
  • DVD ⴷ Blu-ray : 1 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2022

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. Sydney Odman, « Encanto Cast Talks Colombian Culture, Importance of Latinx Representation [archive] », ⵖ The Hollywood Reporter, 4 ⵏⵓⴼⵓⵎⴱⵔ 2021