Jump to content

ⵍⵉⵏ-ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⵉⵔⴰⵏⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵉⵏ-ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⵉⵔⴰⵏⴷⴰ
ⵍⵉⵏ-ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⵉⵔⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1980
ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ, ⵉ.ⵉ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ • ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ • ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ
ⵎⴰⵏⴳ ⵜⴱⴷⴰ 2002 - ⵖⵉⵍⴰ
ⵜⴰⵔⵡⴰ 2

ⵍⵉⵏ-ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⵉⵔⴰⵏⴷⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Lin-Manuel Miranda) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ, ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⵉⵔⴽⴰⵏⵉ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1980 ⵖ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ. ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵖ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵖ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⴷ ⵎⵓⵡⴰⵏⴰ (2016) ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵉⵏⴽⴰⵏⵟⵓ (2021).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]