Jump to content

ⵎⵓⵡⴰⵏⴰ (ⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵓⵡⴰⵏⵏⴰ
ⵍⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼⵍⴰⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴼⵓⵖ 2016
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴼⴰⵏⵜⴰⵣⵢⴰ, ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 107 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ

ⵊⵊⵓⵏ ⵎⵓⵙⴽⵉⵔ

ⵔⵔⵓⵏ ⴽⵍⵉⵎⵏⵜⵙ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵓⵙⵏⴰⵜ ⵛⵓⵔⵉⵔ
ⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ

ⵜⴰⵢⴽⴰ ⵡⴰⵢⵜⵉⵜⵉ

ⵊⵊⴰⵔⵉⴷ ⴱⵔⴰⵛ

ⵔⵔⵓⵏ ⴽⵍⵉⵎⵏⵜⵙ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ

ⵎⴰⵔⴽ ⵎⴰⵏⵙⵉⵏⴰ

ⵍⵉⵏ-ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⵉⵔⴰⵏⴷⴰ

ⵎⵓⵡⴰⵏⵏⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Moana) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵍⴼⴰⵏⵜⴰⵣⵢⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵖ 2016, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵡⵉⵙ 56 ⵣⴳ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜ ⵉⵟⵡⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ. ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵊⵊⵓⵏ ⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⴷ ⵔⵔⵓⵏ ⴽⵍⵉⵎⵜⵙ, ⴷ ⵢⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵡⵍⴰ ⴽⵔⵉⵙ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎⵣ ⴷ ⴹⵓⵏ ⵀⴰⵍⵍ, ⴷ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵜ ⵛⵓⵔⵉⵔ, ⴷ ⵏⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⴽⵍⵉⵎⵏⵜⵙ, ⵎⵓⵙⴽⵉⵔ, ⵡⵉⵍⵢⴰⵎⵣ, ⵀⴰⵍⵍ, ⴱⴰⵎⵉⵍⵍⴰ ⵔⵉⴱⵓⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵀⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵊⵊⵓⵔⴷⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⵍⵍ.

ⵎⵓⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴹⵓⵔⵜⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵖ ⴰⵏⵎⵓⴳⴰⵔ ⵖ ⵍⵎⵙⵔⴰⵃ ⵏ 'ⵉⵍ ⴽⴰⴱⵉⵜⴰⵏ' ⵖ ⵍⵓⵙ ⴰⵏⵊⵓⵍⵓⵙ ⵖ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016, ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ. ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⴼⵔⵊⵏ, ⵙ ⵍⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵎⴰⵔⴳ, ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ. ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⵔⴱⵃ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ $682 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ[1]. ⵏⵜⴰ ⴷ ⵣⵓⵔⵓⴱⵉⵢⴰ, ⵅⵜⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵣⵖ 2002 ⵍⵉⵖ ⵜⵙⴼⵓⵖ ⵙⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵏ ⵖ ⵢⴰⵡ ⵙⴳⴰⵙ, ⴱⵄⴷ ⵍⵉⵍⵓ ⴷ ⵙⵜⵉⵜⵛⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⵏ ⵍⴽⵏⵣ. ⵖ ⵍⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⵜⵉⵙ 89 (89th Academy Awards) ⵉⵔⴱⵃ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵙⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵏ, ⵜⵉⵏ ⵍⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ("How Far I'll Go"). ⵢⴰⵡ ⵙⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵚⴰⵃⵜ (Live-Action) ⵔⴰⵢⵍⵉ ⵖ 2025, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⵢⴼⴰⵖ ⵖ 2024 ⵖ ⴷⵉⵣⵏⵉ+.

ⵍⵍⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵓⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⴰⵡⴰⵍ ⵣⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵎⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵜⵄⵏⴰ ⵉⵍⵍ. ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵎⵓⵡⴰⵏⵏⴰ ⵏⴰⵖⴷ ⴼⵉⵢⴰⵏⴰ[2] ⵏⴰⵖⴷ ⵓⵙⵉⵏⵢⴰ[3].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Moana (2016)". Box Office Mojo. Archived
  2. "Vaiana and Moana: a story of two Disney heroines". Novagraaf. February 7, 2017. Archived
  3. Saunders, Tristram Fane (November 16, 2016). "Disney renamed its new film Moana 'to avoid confusion with porn star'". The Telegraph. Archived