Jump to content

ⵉⵍⵓⵏ ⵎⴰⵙⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵓⵏ ⵎⴰⵙⴽ
ⵎⴰⵙⴽ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
ⵎⴰⵙⴽ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
ⵎⴰⵙⴽ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⵍⵓⵏ ⵔⵉⴼ ⵎⴰⵙⴽ
ⵉⵙⵎ ⴰⵏⵎⴷⵓ ⵉⵍⵓⵏ ⵔⵉⴼ ⵎⴰⵙⴽ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1971 (ⴰⵡⵜⴰⵢ 52)
 ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⴱⵔⵉⵜⵓⵔⵢⴰ, ⵜⵔⴰⵏⵙⴼⴰⵍ
ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ
ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ  ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ
ⴰⵡⵙⵜⵉⵏ, ⵜⵉⴽⵙⴰⵙ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ
 • ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (1971–ⵖⵉⵍⴰⴷ)
 • ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ (1989–ⵖⵉⵍⴰⴷ)
 • ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ (2002–ⵖⵉⵍⴰⴷ)
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⴽⵏⵉⵢⵜ ⵎⴰⵙⴽ
ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⴰⴷⵎⵎⴰⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ
ⵜⵉⵖⵣⵉ 1.88ⵎ
ⴰⵙⴳⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ (ⴳ ⵎⴰ'ⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ)
ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ
 • ⵊⵓⵙⵜⵉⵏ ⵡⵉⵍⵙⵓⵏ
  (2000 - 2008)
 • ⵜⴰⵍⵓⵍⴰ ⵕⴰⵢⵍⵉ
  • (2010 - 2012)
  • (2013 - 2016)
ⵜⴰⵔⵡⴰ 11
ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⵔⵓⵍ ⵎⴰⵙⴽ
ⵉⵎⵎⵉⵙ ⵎⴰⵢⵓ ⵎⴰⵙⴽ
ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵎⴰⵙⴽ
ⵜⵉⵔⵙⵓⵜⵉⵏ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⵔ ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ
ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ
ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ
 • ⴰⵙⴱⴷⴷⴰⴷ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵣⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ "ⵙⴱⴰⵢⵙ ⵉⴽⵙ"
 • ⴰⵎⵙⵖⵍⵍⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵣⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ "ⵜⵉⵙⵍⴰ ⵎⵓⵜⵓⵔⵣ"
 • ⴰⵙⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ "ⴷⴰ ⴱⵓⵔⵏⴳ ⴽⴰⵎⴱⴰⵏⵉ"
 • ⴰⵙⴱⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ "ⵏⵢⵓⵔⴰⵍⵉⵏⴽ" ⴷ "ⵓⴱⵏ ⵉⵢ ⴰⵢ"
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ
ⵉⵍⵓⵏ ⵎⴰⵙⴽ
ⵉⵍⵓⵏ ⵎⴰⵙⴽ
ⵉⵙⵉⵜⵏ

ⵉⵍⵓⵏ ⵎⴰⵙⴽ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Elon Musk) (ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1971 ⴳ ⴱⵔⵉⵜⵓⵔⵢⴰ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ), ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴰⵏⴰⴷⵉ, ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴽⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵢⵙ ⵉⴽⵙ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵖⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵉⴳⵙ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴱⴷⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⵙⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰ ⵎⵓⵜⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⴳ ⴳⵉⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵣⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ.


ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ2016, ⵜⵙⵜⵉ ⵜ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵓⵔⴱⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21 ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵙⵓⴳⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ2022 ⵉⵍⴽⵎ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ (320.9ⵎⵍ$) ⵉⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵢⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵉⵍⴽⵎⵏ 300 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⵉⵙⵍⴽⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]