Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ:ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Reda Tris, ⵎⴰⵏⵣⴰⴽⵉⵏ ⵜⴼⵊⵊⵉⵊⵜ ⵜⵓⴼⵉⵜ ⵍⵅⴰⵟⵕ ⵏⵏⴽ .. ⵉⵙ ⵀⵍⵍⵉ ⵔⵉⵖ ⴰⴷⴰⴽ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⴷ "Infobox city" ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵣⵓⴷ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ (ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵖⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ) "ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ" ⴰⴷ ⵏⵏⴽ ⵉⵙⴰⴷ ⵀⵀⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵖ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴳ "Wikidata" ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵊⵍⵓⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵙⴰ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ "Infobox". ⵣⵓⵏⴷ ⵅⵜⵜⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⵡⵓⵔⵉⵖ ⴳ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵣⵉⴽⴽ ⴰⴷ: (ⵉⴳⵉⴷⵉ,ⵜⵉⵙⵔⴰⵙ, ⵜⴰⵡⵢⵢⴰⵍⵜ...)

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ
ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⴰⵡⵍⵓⵣ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⵉⴳⵔⴷⴰⵏ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵉⵖⵔⵎ
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ
ⵙⵉⴷⵉ ⴷⵃⵎⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵙ · ⴰⴼⵔⵉⵊⴰ · ⵜⵉⵢⵢⵓⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ · ⴰⵢⵜ ⵎⵅⵍⵓⴼ · ⵜⴰⵎⴰⵍⵓⴽⵜ · ⵉⵎⵓⵍⴰⵙ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵔⵊⴰ · ⵜⴰⵣⵎⵎⵓⵔⵜ · ⴱⵓⵡⵏⵏⵔⴰⵔ · ⵎⵛⵔⴰⵄ ⵍⵄⵉⵏ · ⵜⴰⴷⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴷⴰⵍⵏ · ⴰⵚⴰⴷⵚ · ⵜⴰⵎⴰⴷⵍⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ · ⵍⵎⵀⴰⴷⵉ · ⵍⵅⵏⴰⵏⵉⴼ · ⵍⴳⴼⵉⴼⴰⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵎⵕⵓ · ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵍⴰⵍ· ⵉⵎⵍⵎⴰⵢⵙ · ⵜⴰⵍⵎⴰⴽⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵓⴷⵉⵢⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⵍⵃⵎⵔⵉ · ⵉⵙⵙⵏ · ⴷⴷⵉⵔ · ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵍⴳⵍⴰⵍⵛⴰ · ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵟⵟⴰⵀⵕ · ⵉⴷⴰⵡⵎⵓⵎⵏ · ⵍⵎⵏⵉⵣⵍⴰ · ⵓⵏⴰⵢⵏ · ⵜⴰⴼⵉⵏⴳⵯⵍⵜ · ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵄⵣⵉⵣ · ⵜⴰⵍⴳⵓⵊⵓⵏⵜ · ⵜⵉⴳⵓⴳⴰ · ⵍⴼⵉⴹ · ⵜⵓⵖⵎⵔⵜ· ⵉⴷⴰ ⵡⴳⵎⵎⴰⴹ · ⴰⵔⴰⵣⴰⵏ · ⵍⵎⵀⴰⵔⴰ · ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵍⵎⵏⴰⴱⵀⴰ · ⵜⵉⵏⵣⵔⵜ · ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ · ⵉⴳⵍⵉ · ⵉⴷⴰ ⵡⴳⵉⵍⴰⵍ · ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵓ ⵙⵄⵉⴷ · ⵉⵡⵣⵉⵡⵏ · ⵜⵉⵙⵔⴰⵙ · ⵉⴳⵉⴷⵉ · ⴰⵢⵜ ⵜⴼⵏⵓⵜ · ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ · ⵜⴰⵡⵢⵢⴰⵍⵜ · ⴰⵙⴽⴰⵡⵏ · ⵣⴰⴳⵎⵓⵣⵏ · ⴰⵙⴰⴽⵯⵉ · ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ· ⴰⵥⵕⴰⵕ · ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ · ⴰⵙⴰⵢⵙ · ⵜⴰⵙⵓⵙⴼⵉ · ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵙ · ⴰⴹⴰⵕ· ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⵔⵜ · ⵜⴰⵜⵜⴰⵡⵜ · ⴰⵎⴰⵍⵓ · ⵜⵉⵏⴷⵉⵏ · ⵉⵎⴰⵡⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵄⵍ · ⵡⵍⵇⵇⴰⴹⵉ · ⵜⵉⵙⴼⴰⵏ · ⵏⵏⵃⵉⵜ · ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ · ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵉⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵥⴰⵍ · ⵜⴰⴱⵢⴰ · ⵜⵓⴼⵍⵄⵣⵣⵜ
ⵜⵉⵥⴰⵢⵕⵉⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ
ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ:
2965/2015

Aksel Tinfat (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:26, 16 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Aksel Tinfat, ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⵉⵢⵜ ⵏⴽ, ⵢⴰⵀ ⵓⴼⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔⵙⵜⵄⵎⴰⵍⵖ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵛ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⴽⵔⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴳⵉⵙ ⵉⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⵎⴰⵛ ⵖ ⵖⵡⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵢⵜⵉⵍⵉ ⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵔⴰⵜⵃⴰⵡⴰⵍⵖ ⴰⴳⵉⵙ ⵙⵙⵎⵔⵙⵖ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⵏ "Infobox". Reda Tris (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:05, 16 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]
ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⴽ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⴰⴷⴰ @ⵕⵉⴹⴰ, ⵏⵏⴽ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵥⵕⵉⵖ ⴳ ⵜⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵏⵏ .. ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵓⵛⴽⵓⵛⴷⴷ ⴳ "ⵡⵉⴽⵉⴷⴰⵜⴰ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ" ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔⵎⵖ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴽⵛⵎⵖ ⵙ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ ⴰⴼⵉⵖ ⵎⴰⵙⴷⴷ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ. Aksel Tinfat (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 20:32, 17 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]