Jump to content

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵃⵎⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1920
ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵃⵏⵚⴰⵍ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1953
ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⵏⵖ ⵃⵎⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⵏⵖ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⴷ ⴰⴳⵔⵣⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ  ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ  ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⴰⵏⴳⴳⵓ ⵏ ⴰⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴱⵍⴰ ⵉⴽⵚⵓⵟ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⵖ 1920 ⴳ ⵣⴰⵡⵉⵜ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ. ⵎⵎⵓⵜⵏⴰⵙ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⴼ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⵉⴷⴷⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵉⴳⵉⵍ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⴼⵜⴰ ⵙ ⴰⵢⵜ ⵃⴱⵉⴱⵉ ⵖ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵙⵙⴰ ⵡⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵣⴰⵢⴷ ⵓⵕⵃⵃⵓ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵡⵓⴷⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⴳ ⴰⵅⵎⵎⴰⵙ, ⴷⴰⵢ ⵉⵕⴰⵃ ⵙ ⴱⵓⵏⵡⴰⵍ ⴰⴳⴳⵉⵙ ⵉⴽⵙⵙⴰ ⵉⵣⴳⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵎⵓⵃⴰ ⵡⵍⵄⵉⴷ ⴼⴰⴷ ⴰⵢⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵓⵅⵍⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵅⵣⵏⵉⵢ ⴷⴰⵔ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ.

ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵓⵜ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵏⴽⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵢ. ⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵎⴰⵢ 1951 ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵍⵖⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵎ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⴱⵉⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⵉ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵏⵖⴰ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵎ ⵙⵉⵏ ⵙⵍⵇⵕⵟⴰⵚ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⴰⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ. ⵙⵖⴷ ⵖⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⵉⵙⴼⴰⵍ ⴰⴳⵔⵣⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴽⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵏⵖⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ, ⵉⵎⵅⵣⵏⵉⵏ ⴷ ⵖⵡⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⴷⵉⵙⵏ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ.

ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵉⵣⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵏⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⵣⴹⴰⵔⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵖ ⴱⵉⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⵏ, ⵓⵎⵥⵏ ⵓⵍⴰ ⵖⵡⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⵡⵙⵏ ⴰⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵍⴷ ⵙⵎⵉⵃⴰ. ⵖ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1953 ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵏⵖⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍⵏⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙ ⵍⵇⵔⵟⴰⵚ ⵖ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵥ ⴷⵉ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵖ ⴰⵖⵣⵓ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵥⵕⴰ ⴽⵓ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⴼⵓⴼⵏ.

ⵜⴰⵎⵔⴳⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵡ ⴰⵎⵣⴳⵓ ⵉⵙⵙⵍⵎⴷⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵢⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⴳⴳⵍⵖ ⴼ ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴼ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵔⴰⵖ ⴷ ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵖ ⴰⴽⴽⵯⵏ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵢⴰⴷ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⵣⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵏⵚⴰⵍ ⴰⵏⴳⴳⵓ ⵏ ⴰⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ
  • ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴷ ⵛⵛⴰⵡⵉ
  • ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⴰⵃⵉ