Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
Bahasa Melayu

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵜ (Bahasa Melayu) ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵙⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵉⴰⵎⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵢⵓ، ⴷ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ , ⴼⵉⵍⵉⵒⵉⵏⵙⴰⵏⴳⴰⴼⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵙⵓⵎⴰⵟⵔⴰⵔⵢⴰⵡ ⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⴱⵓⵔⵏⵢⵓ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰⴱⵔⵓⵏⴰⵢⵙⴰⵏⴳⴰⴼⵓⵔ ⵜⵙⵅⴷⴷⴰⵎ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵡⴹ ⵊⴰⵔ 20 ⴷ 30 ⵎⵍⵢⵓⵏ , ⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⴱⴰⵀⴰⵙⴰ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ" (Bahasa Melayu)". ⴷⴰ ⵜⵙⵅⴷⴷⴰⵎ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰ ⵜⵙⵅⴷⴷⴰⵎ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵊⴰⵡⵉⵜ.

 • ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵜ
 • bahasa ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ"
 • buku ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⴷⵍⵉⵙ"
 • dunia ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ"
 • kamus ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ"
 • sains ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ"
 • sistem ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⴷⴰⴱⵓ"
 • had ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⵡⵜⵜⵓ"
 • waktu ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⴽⵓⴷ"
 • tarikh ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ"
 • zirafah ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⵎⴷⵖ"

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]