ⵜⵉⵍⵉⵜⴰⴱⵉⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵍⵉⵜⴰⴱⵉⵣ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴱⵉ ⴱⵉ ⵙⵉ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 9
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 485
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 25 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵏⵏ ⵡⵓⴷ
ⴰⵏⴷⵔⵉⵡ ⴷⵉⵢⴼⵉⵏⴱⵓⵔⵜ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵔⴰⴳⴷⵓⵍⵍ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉⵡ ⵎⴰⴽⴽⵔⵓⵔⵉ-ⵛⴰⵏⴷ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴷⵉⴼⵉⴷ ⵊⵉ ⵀⵉⵍⵢⵔ
ⴼⵉⴽ ⴼⵉⵏⵛ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 31 ⵎⴰⵕⵚ 1997 -
16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2001

ⵜⵉⵍⵉⵜⴰⴱⵉⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Teletubbies) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵍⴽⵎ 365 ⵏ ⵉⵙⴷⵉⵢⵜⵏ ⵏ 25 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ, ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⴰⵏⵏ ⵡⵓⴷ ⴷ ⴰⵏⴷⵔⵉⵡ ⴷⵉⵢⴼⵏⴱⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵔⴰⴳⴷⵓⵍⵍ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ. ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴼⴰⵖⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵎⴰⵕⵚ 1997 ⴰⵔ 5 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2001 ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴱⵉ ⴱⵉ ⵙⵉ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵔ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ.

ⵔⵔⵉⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵉⴼⴼⴰⵖⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2015 ⵖ ⵙⵉⴱⵉⴱⵉⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵖ ⵏⵉⴽ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2018. ⴷ ⵔⵉⵉⴱⵓⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴰⵖⴷ ⵖ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⵖ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Teletubbies’ Reboot With Tituss Burgess Set at Netflix", hollywoodreporter.com,

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]