Jump to content

ⵜⴰⵍⴰⵢⴽⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓⵣⵔⴼ, ⵜⴰⵍⴰⵢⴽⵉⵜ ⴷ « ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ[1]» ⴷ ⴰⵡⴷ « ⵜⴰⵔⴰⵡⵙⴰ (neutralité) ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⴻⵏ[1]». ⵜⵙⵙⵓⵎⴽ ⵜⴳⵓⵔⵉ-ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ « ⵜⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ, ⵜⵓⵏⴱⵉⵣⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵎⴰⴳⵓⵍⵉⵏ (indépendantes) ⵙ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ[1]».

ⵜⴰⵍⴰⵢⴽⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴳⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⴷⵏ ⵉⵖⵢ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⵉⵔⵢ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⴹ.

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴰⴳⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵢⴽⵉⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 1.2 Définition de la laïcité par le Centre national des ressources textuelles.